@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ @@@


                    กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่  (พืชสวน) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ระยะแรกของการก่อตั้งได้ใช้พื้นที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์         สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และในเขตพื้นที่โครงการเกษตรทหาร บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ผลและพืชผัก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

                   ปี พ.ศ.2529 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานงานกับกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 170 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวาเพื่อจัดตั้งเป็น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ และได้ยกเลิกการใช้พื้นที่ของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่โครงการเกษตรทหาร

                   ปี พ.ศ.2530 ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2530-2533) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ ไปสังกัดฝ่ายไม้ผล กองส่งเสริมพืชพันธุ์

                   ปี พ.ศ.2533 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ปรับโครงสร้างการบริหารโดยให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ ไปสังกัดกลุ่มไม้ผล กองส่งเสริมพืชสวน

                   ปี พ.ศ.2554 ตามพระราชบัญญัติการบริหารแผ่นดิน พุธศักราช 2545 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างการบริหารงานกรมส่งเสริมการเกษตรใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนเชียงใหม่ เป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) สังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
                   ปี พ.ศ.2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ปรับปรุงโครงสร้าง และแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการใหม่ ตามคำสั่งที่ 429/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์