@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ @@@" กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร "
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรม ผลิตและ
บริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งตนเอง สามารถผลิตสินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพ และประกอบอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตการเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
3. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. จังหวัดลำพูน
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


 free counters