@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)@@@ ***สวัสดีปีใหม่ 2557 ขออำนาจ คุณพระศรี รัตนตรัย ทวยเทพไท้ สถิตย์ใน ไตรโลกนี้ ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม ให้เกษม เปรมปรีดา นำพาสุข ทั้งความทุกข์ โรคภัย อย่าได้ถาม ประสบสิ่ง มิ่งมงคล ทุกเขตคาม มีแต่ความ สุขสวัสดิ์ พิพัฒน์เทอญ***
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 

 

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร


กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

 

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

เป็นหน่วยงานหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ในการฝึกอบรม ผลิตและ

บริการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้พึ่งตนเอง สามารถผลิตสินค้า

เกษตรที่มีคุณภาพ และประกอบอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

3. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 

                       เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบของศูนย์ฯ

1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดลำพูน
3. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. จังหวัดอุทัยธานี
5. จังหวัดนครสวรรค์
6. จังหวัดอื่นๆในเขตภาคเหนือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการ
เกษตร

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

 

นายโอฬาร พิทักษ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่(พืชสวน)

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
 
GES Survey Online


 
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)