@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน ปี 2561


               วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ถวายเทียนเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ให้มีปัญญาสว่างไสว มีชีวิตรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง ณ วัดพระธาตุดอยกู่ศรีวิชัย และวัดศาลาปางสัก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ติดตั้งพร้อมวางชุดสาธิตการเลี้ยงปลาและปลูกผัก Aquaponics แบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ชุด โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อจัดแสดงบริเวณอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริ>>>อ่านต่อ
นายสมถวิลขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ web conference เรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การติดตามและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ในวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชายกันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ "(ร่าง)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ...." และการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลับบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้มานิเทศและติดตามผลการดำเนินการฝึกงานของนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 10 -12 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากรศูนย์ฯ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การผลิตกาแฟครบวงจร รุ่นที่1 ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ โดย ได้บรรยาย >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นวส. เป็นวิทยากรประจำฐาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับคณะยุวเกษตรภาคเหนือ ในงานชุมนุมยุวเกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี ๒๕๖๑ โดยได้บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกผักและพืชสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับยุวเกษตรกรจากภาคเหนือ ในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 อบรมระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 โดยอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอดจน ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสที่ได้เข้ามาคัดเลือกบุคคลดีเด่น >>>อ่านต่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ การพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียน รู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ งานวิจัยด้านการเกษตรของศูนย์ฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่ง เสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กบอ. ผู้บริหารองค์กร ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทน เกษตรกร และกำนัน ทุกตำบล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ >>>อ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายในเรื่องปลูกผักเลี้ยงปลา(Aquaponic)และเทคนิคการเพาะเมล็ดในถาดเพาะ และทั้งนี้ยังได้มอบปลูกผักเลี้ยงปลาให้กับ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้า หน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใน โรงเรียนและชุมชนปี 2561 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ .เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อแจ้งเรื่องงานบูรณาการ ณ ห้อง ประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เรื่อง การมอบนโยบายแนว ทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2018 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน " ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา เพื่อศึกษาดูงานการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ละช่วงชั้น ตามโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งมีนักเรียนที่ให้ความสนใจหลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จำนวน ๑๒ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑นาย สมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย สิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบปัจจัยทางเกษตร กล้าพันธุ์ผักเชียงดา จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ให้แก่เกษตรกรใน ต. แม่คือ อ .ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๑๐๐ ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผัก พื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ>>>อ่านต่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ การพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ต่างๆภายในศูนย์ฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริม >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมเรื่องการปลูกพืชผักและการปลูกผักเลี้ยงปลา ตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ตำบลอิน ทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน ๓๑ ราย
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน หลักสูตร ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร โดยได้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกดูแลรักษา ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกำหนด แนวทางการขับเคลื่อนงาน นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จัก ร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช ให้แก่นักเรียน ตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 31 ราย
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปลูกไม้ผลและพืชสวน ให้เกษตรกรที่ทำการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม หรือเหมาะสม น้อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้า ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่ง เสริมการเกษตรประจำศูนย์ ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิชาการ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนางานวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการ เกษตรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการ ผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา >>>อ่านต่อ
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยทางเกษตร กล้าพันธุ์มะม่วง จำนวน 1,000 ต้น ให้แก่ เกษตรกรในตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย ที่ได้รับการเข้าฝึกอบรมอาชีพการเกษตร หลักสูตรการพัฒนาสวน ไม้ผลและขยายพันธ์พืช ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสารผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนอผลงานการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และสร้างรูป แบบการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด สำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ การพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ต่างๆภายในศูนย์ฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนายการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมในประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว ประจำปี ๒๕๖๑ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้สังคมได้เกิดตระหนักต่อสภาพปัญหา และคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณยอดดอยนางแก้ว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่ง เสริมการเกษตรประจำศูนย์ ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นาย สมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย สิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบปัจจัยทางเกษตรกล้าพันธุ์ผักเชียงดา จำนวน ๒๔๐ ต้น ให้แก่เกษตรกรใน ต. ลวงเหนือ อ .ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๒๔ ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและ ผักพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องการขยายพันธุ์พืช พร้อมแจกกล้าพันธุ์พริกขี้หนู 100 ต้น กับมะเขือเจ้าพระยา 50 ต้น ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบลแม่โป่ง >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชายกันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่งราชการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๖/๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๑ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตพืชผักในสวนไม้ผลและการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โครงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยปี ๒๕๖๑ โดยได้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การผลิตพืชผัก >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้ให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่อง แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ฯ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ โดยมี นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์>>>อ่านต่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงาน การพัฒนา แปลงเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑นาย สมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๔๒ คนเข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ภายแปลงเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ อาทิ เช่นแปลงเรียนรู้การปลูกผักและสมุนไพร พร้อมเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยงเชิงเกษตรภายในศูนย์ฯ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พืชในท้องถิ่น กล้วยและการแปรรูปอาหาร ในโครงการค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นาย สมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย สิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบปัจจัยทางเกษตรกล้าพันธุ์ผักเชียงดา จำนวน ๗๐๐ ต้น ให้แก่เกษตรกรใน ต. ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๗๐ ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร หลักสูตรการผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๑ อำเภอจอมทอง โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเกษตร อาทิ สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ เข้าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กับชุมชนบ้านป่าสักน้อยในรายการ “มองเมืองเหนือ” >>>อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการปักชำกิ่งพันธุ์ผักเชียงดา จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป้าหมาย
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำการปักชำกิ่งพันธุ์ผักหวานบ้าน พันธุ์จีน จำนวน ๑,๓๐๐ ต้น เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป้าหมาย
วันที่ 27 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ซ่อมแซมเสาธงชาติที่หัก เนื่องจากเกิดวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทำให้เสาธงชาติหักล้ม ได้แก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้ได้ ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากนาย สุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนายการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง
วันที่ 25 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางอำพร แสงบุญเรือง พนักงานธุรการ ระดับ 4 เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สำหรับบุคลากร ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค จัดโดยสำนักคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พืชในท้องถิ่น กล้วย ให้กับเยาวชนไทย หัวใจเกษตร ภายใต้โครงการ "ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร" รุ่นที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเยาวชน ๕๐ คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบปัจจัยผลิตทางการเกษตรไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำ ทองแดงและทองลาย จำนวน ๖๐ ขัน ให้แก่เกษตรกรในอำเภอสันป่าตองและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรหลักสูตร >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบต้นกวนอิม ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปขยายพันธุ์และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แก่เกษตรกร จำนวน 200 กิ่ง ในวันที่ 23 เมษายน 2561
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมทำสัญญาซื้อขายกับทางตัวแทนบริษัทที่ชนะการประมูล ในกิจกรรมจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอก/ไม้ประดับพร้อมปลูก และกิจกรรมจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร รวม 2 กิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 14 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางวรรณวิไล ปัญโญ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมเข้าอวยพรและรดน้ำดำหัว นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศการวันสงกรานต์ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยม จุดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ พร้อมให้ข้อแนะนำ จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ
วันที่ 12 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 โดยได้จัดเตรียมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ น้ำดื่ม และห้องน้ำสะอาด ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในระหว่างการเดินทาง รวมถึงเป็นจุดพักรถ จุดพักคนเดินทางระยะไกล แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ในเส้นทางหลวงหมายเลข 118  >>>อ่านต่อ
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 34 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ บทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ทันสมัย หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่ดี ณ โรงแรมทีคการ์เด้นท์สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เปิดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจะทำการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรปลอดภัย ในราคาย่อมเยา โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกเครือข่ายศูนย์ฯ ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. เริ่มจำหน่ายวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑  >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผักพื้นบ้านและสมุนไพร โครงการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ๕๐ ศูนย์ ๕๐ อาชีพ ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ ๕๐ ปี โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 3 /2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 303 อาคารกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดใหม่ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ฯ การดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ การจัดกิจกรรม ๕๐ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับนาง เขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสายสมร เขื่อนสิริมงคลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จ.เชียงใหม่ ในการเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางเดินป่าและแปลงเรียนรู้ต่างๆ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสายสมร เขื่อนสิริมงคล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแปลงรวบรวมลำไยพันธุ์ดีพันธุ์ดั้งเดิม โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตลำไย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อการส่งออกด้วยนวัฒตกรรมและเทคโนโลยี งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยได้เตรียมแปลงปลูกพื้นที่ ๕ ไร่>>>อ่านต่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Operation) เพื่อหารือพร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานในพื้นที่สาธิตการเกษตรแปลง 85 ไร่ พร้อมด้วย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ ผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ และธนาคารกรุงไทย อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในระบบ KTB Corporate Online ณ ห้องแกรนด์วิว 3 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าต้นพันธุ์ผักเชียงดา จำนวน 100 ต้นและ ต้นมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น จำนวน 100 ต้น เพื่อสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) เพื่อใช้เปิดโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวันที่ 28 มีนาคม 2561 
วันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖1 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงาน การพัฒนาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯ ,การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ และการดำเนินโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >>>อ่านต่อ
วันที่ 7-9 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวีววรณ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่องปลูกผักเลี้ยงปลา ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอดอยหล่อ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร อาทิ สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ 
วันที่ 7 มีนาคม นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการ เรื่องปลูกผักเลี้ยงปลา ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง >>>อ่านต่อ
 
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่2/2561เพื่อสร้างสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเชื่อมโยงการดำเนินงานใน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1>>>อ่านต่อ
วันที 5-6 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนางานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ 
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนครั้งที่ 2/2561 ในวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย ขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืชปี ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืช เพิ่มความรู้ที่เป็นประโยชน์กับงานอารักขาพืช รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานด้านอารักขาพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอาชีพเรื่องการแปรรูปผักเชียงดา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นการสร้างรายได้และอาชีพเสริม การอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าอบรม ๓๐ คน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ >>>อ่านต่อ 
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน41ปีชาวตำบลสหกรณ์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชการที่9ก้าวสู่พระปณิธานรัชการที่10พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเส้นทางปั่นจักรยานธรรมชาติในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร>>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4   ข่าวปี 2562
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ