@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2560
  รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มกราคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน ธันวาคม ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน พฤศจิกายน ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน ตุลาคม ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน กันยายน ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน สิงหาคม ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน กรกฎาคม ปี 2560
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน มิถุนายน ปี 2560
 


               วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน(ไฮโดรโปนิกส์)เพื่อเพิ่มความรู้และฝึกทักษะ การอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้สนใจเข้าอบรม ๕๐ คน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อวางแผนงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การถักหวายกวนอิม ตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลหนองหอย ครั้งที่ ๓ มีจำนวนผู้เข้าอบรม ๑๗๐ คน ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับคณะเยาวชน จาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 คน โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 กระทรวงมหาดไทย โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ต่างๆในศูนย์ฯ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา >>>อ่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิลขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ รับมอบของที่ระลึกชุดโต๊ะประชุม จากนายส่งเสริม จันทร์ศรีมา พนักงานขับรถยนต์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560 โดยทางศูนย์ฯจะนำชุดโต๊ะรับแขกที่ได้รับมอบไปใช้ประโยชน์ เป็นโต๊ะประชุมประจำเดือน>>>อ่านต่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูสถานที่เพื่อจัดทำแผนการนำเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 135 คน เข้ามาฝึกงานการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำขนาดเล็ก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงาน การพัฒนาแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ของศูนย์ ,การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ ให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิลขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เดินสำรวจศึกษาพื้นที่ของศูนย์ฯ เพื่อจะจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและ จุดที่น่าสนใจของศูนย์ฯ โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะได้สัมผัสกับ ต้นไม้ ป่าไม้ สัตว์ป่า และจุดเรียนรู้/แปลงสาธิต แปลงเรียนรู้ ต่างๆของศูนย์ฯ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพืชผลทางการเกษตร ในงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย ขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร "Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @หม่อนไหมเชียงใหม่" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องหม่อนไหมครบวงจร ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วม ประชุมการสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดงานสตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิงครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เชิญชวนรณรงค์ห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 โดยทางศูนย์ฯได้จัดหลักสูตรการอบรมด้ารการเกษตร เรื่อง การทำปุ๋ยหมักและการเพาะเห็ดฟาง>>>อ่านต่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับคณะเกษตรกร อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้การปลูกเชียงดา แปลงเรียนรู้การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและแปลงเรียนรู้ต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย ขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรม "ดอกไม้ปลอดภัย จากใจ สคบ. " สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งเพาะปลูกดอกไม้และเก็บตัวอย่างสินค้านำมาตรวจสอบหาการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลิน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์และการทำลูกประคบ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยววิถีเกษตรไปสู่เกษตรกร ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ศูนย์การเรียนรู้ในตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการร่วมการตัดสินการประกวดรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณสะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๒/๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารที่ว่าการ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาย ขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station)>>> อ่านต่อ
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการขยายพันธุ์พืช หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ อาทิ การปักชำแบบควบแน่น การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการทำน้ำส้มควันไม้ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การใช้สมุนไพรเพื่อกำจัดศัตรูพืชลด >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องการเพาะเห็ด หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การเพาะเห็ดชนิดต่างๆ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การจัดดอกไม้แบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ให้กับคณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๗๐ คน โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนรู้ด้านการเกษตร ในแปลงเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ อาทิไม้แปลกหายาก >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๒ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๗๐ คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประชาชนและกลุ่มอาชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๐๐ คน โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ ฯ อาทิ จุดเรียนรู้ ไม้แปลกหายาก ฝายชะลอน้ำ สมุนไพรผักพื้นบ้านไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พร้อมให้นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาดอยสะเก็ด ร่วมอวยพรและมอบของ ที่ระลึก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 แด่นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนร่วมงานพิธีเปิดงานกาชาดและงาน OTOPของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ พร้อมด้วยนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งบริการพันธุ์พืช ต้นพริกและมะเขือซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๗๑ราย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช" ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ ๓ โดยได้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไหว้สักการะศาลพระภูมิเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน รุ่นที่ ๓ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน การขยายพันธุ์พืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวพืชผักสมุนไพร และการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งบริการพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางวรรณวิไล ปัญโญ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ สรุปประเด็นปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้ติดต่อประสานงาน ดูสถานที่ ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.40 น.
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกงานเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร" โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอำพร แสงบุญเรือง พนักงานธุรการ ระดับ 4 และนางรัชนีย์ สุทธก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ ๒ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดการ
เผาในพื้นที่เกษตร โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจจัดฝึกอบรมฟรี >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้
คำปรึกษาชี้แนะ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพสหวิชาการเกษตรสู่การพัฒน>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต
จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช โดยได้บรรยายให้
ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา
อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ ทิศทาง
การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิ
ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่ง
เสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มรายได้ โดยได้
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง ชีววิทยาจิ้งหรีด การจัดการบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสำรวจพื้นที่การจัดงานกาชาดและงานฤดูหนาว
ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พื้นที่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลัก
สูตร การเพิ่มศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช โดยได้บรรยายให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
รุ่นที่ ๒ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย
กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับ
เขต ครั้งที่๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย
กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖๕ คน โดยได้เข้าทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน จุดเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ ไม้แปลกหายาก ฝายชะลอน้ำ การปลูกผักไร้ดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นต้น >>> อ่านต่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร ดังกล่าวขึ้น โดยมีเกษตรกรตำบลบ้านสหกรณ์ >>> อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างการประชุมได้ขอแทรกวาระเรื่องการขอความอนุเคราะห์เกษตรกรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 70 ราย>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี"การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก"จัดโดยสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ในวันพฤหัสบดีที่๙พฤศจิกายน ๒๕๖๐ >>> อ่านต่อ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ใน วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เครือน้อย หัวหน้าสถานีผสมปูนซีแพ๊คสาขาสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาการทำโครงการสนับสนุน ปูนผสมสำเร็จซีแพ๊คเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเทิดพระเกียรติ ร.๙ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ >>>อ่านต่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุน ตะแกรงเหล็กปูพื้น จำนวน 3 ม้วน ความยาว 100เมตร กว้าง 2.5เมตร จากบริษัท S.W. Wire Mesh company limited ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อใช้กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๐ วันที่๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เพื่อให้ศูนย์ฯ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมจัดงานปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำไย ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดปล่อยตัว เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน >>> อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่๑๐ ให้กับนายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ ต้น เพื่อนำไปปลูกต่อไป ในวันที่๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบานและคณะ เพื่อวางแผนการจัดงาน กิจกรรมปั่นสองล้อผ่อสวนลำไยที่ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ยืนตรงเคารพธงชาติและร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน ครั้งที่9/2560 ในวันพฤหัสบดี ท ี่28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานบูรณาการและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว , นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานการปลูกต้นไม้ร่วมกับการทำเขื่อนจิ๋วอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์ฯ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขับเคลื่อน ศพก.ให้มีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่>>>
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย มรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่9/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่องการปลูกและแปรรูปผักเชียงดา ให้แก่เกษตรกรจากตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คน โดยการนำของท่านรองนายกเทศบาลตำบลแม่คือ นายอดุลย์ เตชะ และเจ้าหน้าเกษตรประจำตำบล >>>
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางรัชนีย์ สุทธก๋า เข้ารับการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานไม้ดอกไม้ประดับโดยมีนายพรหม ยกพล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับของศูนย์ฯเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ในเรื่องสมุนไพรและเครื่องเทศ และการปลูกมะรุมอินทีย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส่งออกเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ แปลงเรียนรู้สมุนไพรและเครื่องเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี , นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต ไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงและพันธุ์ทองลาย รวม ๔๐ ขันให้แก่เกษตรกรตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ณ เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลสุเทพร่วมกับกองบิน41ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิสำหรับส่วนราชการ จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ตัวแทนจากสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และบจ.ยูเอสเฮิร์บ เพื่อหาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรผักคาวตอง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอ ในวันที่๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมทีมงานกลุ่มส่งเสริมไม้ผลนำโดยนางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านการผลิตไม้ผลร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่๕-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
หน้าที่  1  2  3  4   ข่าวปี 2562
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

 - ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
              
       1. หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 3 วันที่ 19   ธันวาคม    2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

       2. หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช
รุ่นที่ 1 วันที่ 7  ธันวาคม  2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

       3. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ