@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้านการเกษตร วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยปี๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกผักเลี้ยงปลา(Aquaponics)ให้กับคณะครู-อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 กระบวนการ GPALS >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในหัวข้อเทคนิคและวิธีการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษและปลูกผักสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติการปลูกผัก โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 30 ราย ณ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง พืชผักสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ ด้านการเกษตร ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่(poc) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับและนางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ในโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ในวันที่๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมคณะศึกษาสถานการณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในระบบแปลงใหญ่ ของกรมส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับพร้อมด้วยนางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ นำทีมศึกษาในระหว่างวันที่๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะ จากนั้นได้พร้อมใจ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริม
การเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ โดยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง พืชผักสมุนไพร
สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่ดง >>>
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-16.00น.นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม web conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123 ชั้น 2 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให ้นายสมชาย กันทะวงศ์ นวส. ชำนาญการ นายนเรศ แก้วปินตา นวส. ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธนทร ผดุงธิติฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในเปิดการประชุมในครั้งนี้
วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ตัวแทนจากสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และบจ.ยูเอสเฮิร์บ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรผักคาวตอง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันทะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบพันธุ์ปลายี่สก จำนวน 20,000 ตัว จากโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ >>>
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นักวิชาการ พนักงานราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน กลุ่มเกษตรกรตำบล หนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๖ คนโดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียรู้ ในแปลงเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ อาทิ พันธุ์ไม้แปลกหายาก ฝายชะลอน้ำ การปลูกผักเชียงดา การเลี้ยงผำ การปลูกพืชผักสมุนไพรไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักเลี้ยงปลา เป็นต้น>>>
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้วและนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการการ เข้าร่วมประชุมโครงการ9101 ตามรอยพระบารมี และพร้อมกันนี้ได้ร่วมลงนามข้อตกลงการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ แปลงเรียนรู้เกษตรสาธิต 85 ไร่ จำนวน 2 ฉบับ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง>>>
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสำราญ สาราบรรณ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

เรื่องน่ารู้ ของตะขบ
มอนสเตอล่า
พวงชมพู
บุกคางคก
ใบพลู ใบพลู
แหนแดง
มหัศจรรย์ จิงจูฉ่าย ต้านมะเร็ง
นวัตกรรมทางพันธุกรรมพืช “หม้อข้าว หม้อแกงลิง”
ผักลืมชู้
ผักลืมผัว
เขยตาย
ชายไทยได้เฮ สมุนไพร “เสาเรือนคลอน” ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
   อ่านต่อ