@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน ปี 2561


วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๔ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 สิงหาคม2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรประจำฐาน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช ให้กับคณะฝึก อบรม หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๔ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้ บรรยายให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง >>>อ่านต่อ  
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพืช สมุนไพรพื้นบ้าน ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจในเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการ ผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้กับคณะฝึกอบรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีด้าน การเกษตร รุ่นที่ 4 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ 
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบ หมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน วันผึ้งโลก ณ อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๙.๐๐ น โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายประสงค์ ประไพรตระกูล เป็น ประธานพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ >>>อ่านต่อ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรประจำฐาน ถ่ายทอดความรู้เรื่องเห็ด ให้กับคณะฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเพาะเห็ดก้อน การเพาะเห็ดขอน และการเพาะเห็ดฟางแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 4 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 58 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2561 >>>อ่านต่อ
วันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบ หมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วม การประชุมทางไกลออนไลน์ web Conference เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ อำเภอ ครั้งที่ 2/2561 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วม พิจารณาโครงการที่ชุมชนนำเสนอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 72 โครงการ โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพงเป็น ประธาน 
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้า ราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ การเตรียม การจัดฝึกอบรมของศูนย์ฯ การพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ เพื่อให้>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดงานคลินิกเกษตเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๑ ประจำไตรมาสที่ ๔ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทางศูนย์ฯได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การปลูกพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช และการเลี้ยงจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมสัมมนาการบริหารจัดการลำไยภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนา 
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบ หมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมประจำอำเภอดอยสะเก็ด เวลา 09.00 น 
ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากรศูนย์ฯ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร การผลิตกาแฟครบวงจร รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการเพิ่ม ทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร สามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ ติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีด ให้กับเกษตรกรนำ ร่องในตำบลแม่สอย จำนวน ๑๐ ราย ที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร >>>อ่านต่อ 
หน้าที่  1  2  3  4   ข่าวปี 2562
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ