@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กันยายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม ปี 2562

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะนิเทศงานจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-๑๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะสสก.๖ ได้เข้าติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นมะม่วง มะนาว และมะละกอ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรม “Big cleaning day เตรียมความพร้อมการให้บริการ” โดยได้ร่วมกันสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำในศูนย์ฯ และร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำของศูนย์ฯ พร้อมทั้งทำแนวกันไฟรอบๆท่อส่งน้ำของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ห้องประชุม ๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ในเรื่องการพัฒนาแปลงเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ การขับเคลื่อนโครงการงานวิจัย โครงการพระราชดำริ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนากายและจิต พิชิตความชรา” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคณะฯ จำนวน ๑๓๕ คน ได้เข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับองค์ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บ้านปางบง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยาย >>>อ่านต่อ
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ในพื้นที่สาธิตการเกษตร แปลง ๘๕ ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต ๘๕ ไร่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันบูรณาการและวางแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาจุดเรียนรู้และงานส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศงาน การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต ๘๕ ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับและให้การรองรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่ม Young Smart Farmerจังหวัดเชียงใหม่ ในการอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเกษตกรรุ่นใหม่ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังสถานการณ์ด้านต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ,รับมอบนโยบายการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อไป
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร(การเพาะ เห็ดฟาง สร้างรายได้) ณ เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏบัติในเรื่อง>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี ๒๕๖๓ (พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย) หลักสูตร “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจและและการแปรรูปผลผลิต”ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน >>>อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการและสนับสนุนพันธุ์พืชแก่ประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง ม.10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีนายอำเภอดอยสะเก็ด>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา "ปั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผึ้ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม " เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากลพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ออนวัลเลย์ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดสถานที่เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”โดยทางศูนย์ฯได้บริการ น้ำดื่ม ชาเชียงดา กาแฟ ห้องน้ำสะอาดและจุดพักรถไว้บริการ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ –วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะฯ ในโอกาสที่ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่โดยทางคณะฯ ได้เข้าติดตามงาน ให้ข้อเสนอแนะ และมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ฐานเรียนรู้ด้านการเกษตร >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์เครือข่าย) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร”โดยได้เข้ารับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เทคนิคการถ่ายภาพข่าว การบริหารการสื่อสารขององค์กร การปรับปรุงเวบไซต์ของหน่วยงาน >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรปี ๒๕๖๓(พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย) หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลและการแปรรูปผลผลิต”โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่องเทคนิคการดูแลรักษาไม้ผล >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก (เชียงดา)" โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในเรื่อง การปลูกดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ผักเชียงดา ,การแปรรูปผักเชียงดา >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕๗ คน โดยทางคณะฯ ได้เข้าศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ อาทิเช่น >>> อ่านต่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า” โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง สถานการณ์ไม้ดอกไม้ประดับ ,การปลูกและ ดูแลรักษา ประทุมมา/กระเจียว >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ ฯ ร่วมงาน “ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” โดย ได้ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร(การปลูกพืชผัก สมุนไพรใกล้ตัว ,การปลูกดูแลรักษาและการแปรรูป >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น” รุ่นที่ ๒ โดย ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง หลักการแปรรูปสมุนไพร ,การทำสบู่ก้อนใสสมุนไพร(ฟักข้าว กาแฟ) >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง การเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมรายได้” โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ,ชีววิทยาจิ้งหรีด, >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “การ ดูแลสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช” โดย ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง หลักการดูแลสวนไม้ผล(การตัดแต่งกิ่ง ลำไย,การปลูกกล้วยไข่) และเทคนิคการขยายพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ จัดการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๓ หลักสูตร “ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น” โดย ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง หลักการแปรรูปสมุนไพร ,การทำ สบู่ก้อนใสสมุนไพร ,แชมพูสระผมสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ฯ ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” โดย ได้ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร(การปลูกพืชผักสมุนไพรใกล้ตัว ,การปลูกดูแลรักษาและการแปร รูปผักเชียงดา) เพื่อสามารถเป็นทางเลือกในการ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณ๊ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเลี้ยงจิ้งหรีด” โครงการพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสูข ประจำปี ๒๕๖๒ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก .ส.)สาขารวมโชค โดยได้บรรยาย พร้อมทั้งสาธิต >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่ง ฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ >>>อ่านต่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม และพัมนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการด้าน การเกษตร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "Smart Agricultural Innovation for Next Geneation" นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 >>>อ่านต่อ
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานตาม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อวางแผนการดำเนินงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบล โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด “ ร่วมให้การต้อนรับ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และมอบนโยบาย การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ” แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม >>> อ่านต่อ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จัดกิจกรรม “Big cleaning day เตรียมความพร้อมให้บริการ” โดยได้ร่วมกัน ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงสถานที่ บริเวณจุดชมภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์ฯและบริเวณรอบๆสำนักงาน เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมในการให้บริการ >>> อ่านต่อ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อสรุปการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ และวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ในปี ๒๕๖๓ (การพัฒนาแปลงเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ประจำศูนย์ฯ ,แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ และการดำเนินงานโครงการ ต่างๆของศูนย์ฯ) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด >>> อ่านต่อ
หน้าที่  1  2
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2562  2561  2560 - 2555

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและ รถยนต์ราชการจำนวน 2 คัน ประกาศเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2563


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 300 คน
              
      1. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 20 คน  

      2. หลักสูตร การดูแลสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช
   รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      4. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
   รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผักเชียงดา  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน

      6. หลักสูตร การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวเพิ่มรายได้  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

03-07-2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ