@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน ปี 2561


วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Farm @ Home ภายใต้ความร่วมมือพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท >>>อ่านต่อ
วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้ นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางอำพร แสงบุญเรือง พนักงานธุรการ ส4 เข้าร่วมโครงการฝึก อบรม การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง ประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ และนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/61 และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของศูนย์ปฏิบัติการในภาพรวม 10 ศูนย์ จำนวน 1 จุด ขนาด 3x3 เมตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 10-12 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ และนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นัก วิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 2/61 และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของศูนย์ปฏิบัติการในภาพรวม 10 ศูนย์ จำนวน 1 จุด ขนาด 3x3 เมตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพนักเรียน เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 27 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จำนวน 29 คน โดยทางศูนย์ฯ ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร พร้อมเข้าศึกษาดูงานการปลูกพืชผักสมุนไพร( ผักเชียงดา >>>อ่านต่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบต้นเชียงดา จำนวน 700 ต้นให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Opertion team)ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีตำบลแม่สอย(งานลำไย)ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทางศูนย์ฯได้จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมทั้งสาธิต การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ ฝึกอบรมจากเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ใช้สถานที่ศูนย์ฯในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการป้องกันภัย โดยการบรรยาย ความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับการช่วยเหลือ และอพยพผู้ประสบภัยในที่สูงและที่ต่ำ การฝึกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึก ปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันที่ 5 กันยายน 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้ง ที่8/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญ ภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการ เกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) อำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้อง ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญ ภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กบอ. ผู้บริหารองค์กร ปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน ผู้แทนภาค ประชาชน ผู้แทนเกษตรกร และกำนัน ทุกตำบล ครั้งที่ 9/2561 >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมผลการดำเนิน งานและติดตามผลโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู และสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรในพื้นที่ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อม คณะ ในโอกาสที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมนิเทศน์ศูนย์ฯ และให้คำปรึกษาชี้แนะการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2561 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปี 2561ของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพิ่มพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลและการส่งเสริมความรู้ การเพาะถั่วงอกคอนโดในพื้นที่จำกัดและการเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติกเหลือ ใช้ ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล >>>อ่านต่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรม หลัก สูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ  
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรประจำฐาน ถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืช ให้กับคณะฝึก อบรม หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยาย ให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการอบรมหลักสูตรครูใหญ่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จำนวน ๔๕ คน โดยทางคณะได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียน รู้ในแปลงเรียนรู้และจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ อาทิเช่น การปลูกผักเลี้ยงปลา สมุนไพรผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ ลดต้นทุนการผลิต >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๒/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางเขมวรรณ ดวง จันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖ >>>อ่านต่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นางรัชนีย์ สุทธก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดยสำนักงานการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากรประจำฐาน ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับคณะฝึกอบรม หลัก สูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ ๕ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร โดยได้บรรยายให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การจัดดอกไม้>>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบ หมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ ติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์จิ้งหรีด จำนวน ๓๐ ขัน ให้กับ เกษตรกรนำร่องในตำบลแม่สอย จำนวน ๑๐ ราย ที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร >>>อ่านต่อ
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเสนอ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลักสูตรการผลิตกาแฟครบวงจร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบ หมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิต พืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช>>>อ่านต่อ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายสมชาย กันธะวงค์ และนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ได้แก่ ปลา ยี่สกเทศ จำนวน 25,000 ตัว และปลานิล 5,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 30,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) สำนักวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 5 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 55 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 – 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เรื่องการทำเค้กผักเชียงดาและการทำสบู่สมุนไพรขมิ้นมะขามน้ำ ผึ้ง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย จำนวน ๗๐ ราย ในวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
หน้าที่  1  2  3  4   ข่าวปี 2562
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ