@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤศจิกายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ตุลาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กันยายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน สิงหาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤษภาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน เมษายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม ปี 2562

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมที่โดดเด่น ของศูนย์ ฯ การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรผักเชียงดา พร้อมทั้งสาธิตการแปรรูปผักเชียงดา (การทำชาสมุนไพรผักเชียงดา ,การทำสบู่ผักเชียงดา และการทำเค้กผักเชียงดา) นอกจากนี้ยังมีการให้บริการน้ำชาสมุนไพรผักเชียงดา >>> อ่านต่อ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำศูนย์ ฯ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และร่วมพิธีเปิด “ โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ” ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันรับฟังการมอบนโยบายผ่านวีดีโอทางไกล (Video Conference) จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน >>> อ่านต่อ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นวส.ประจำศูนย์ ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจชายแดน รุ่นที่ ๒๘ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ โดยทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแปลงเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ อาทิเช่น แปลงพืชผักสมุนไพร แปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน จุดเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ >>> อ่านต่อ
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สำกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ”โดยในการประชุม ทางศูนย์ ฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต ๘๕ ไร่ ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร >>> อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ ติดตามการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารศูนย์ฝึกนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๔ ภาค” กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ไช้ดิน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต >>> อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นวส. เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ในงานนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กิจกรรม/โครงการเด่น Best Lifestyle) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ ฯ ติดตามงาน “โครงการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่” (การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง) โดยทางคณะศูนย์ ฯ ได้ลงพื้นที่ ติดตามแนะนำ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการพัฒนาพันธุ์และตัดสินการประกวด” โดยได้ร่วมสัมมนาเรียนรู้ในเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ และการจัดแบ่งประเภทการประกวดกล้วยไม้ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มฝึกประเมินตัดสินกล้วยไม้ตัดดอก >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานของดีตำบลแม่สอย(งานลำไย) ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยทางศูนย์ ฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การปลูกพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช และการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ ติดตามงาน “ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยปี ๒๕๖๒” (การผลิตพืชผักปลอดภัยในสวนไม้ผล) โดยได้ลงพื้นที่ ติดตาม แนะนำ>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ในภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกัน >>>อ่านต่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นวส.ประจำศูนย์ฯ นำคณะฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่” เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ และตลาดสินค้าเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจ เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม “ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามความก้าวหน้าการบูรณาการระหว่าง ศพก. ,แปลงใหญ่ และYoung Smart Farmer >>>อ่านต่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เข้าสู่วันที่ 3 ของการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่” นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ถ่ายทอดความรู้(บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ) เรื่องการขยายพันธุ์พืช(การตอนกิ่ง ,การเสียบยอด ,การทาบกิ่ง) , สมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต >>>อ่านต่อ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะฝึกอบรมทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละเชียงใหม่ “โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตกรรุ่นใหม่” จำนวน ๒๐ คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองปรจำการ >>>อ่านต่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทางศูนย์ฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร และจัดฝึกอาชีพการแปรรูปสมุนไพร (น้ำมันไพล ,สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง) >>>อ่านต่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทางศูนย์ฯ ได้ร่วมพิธีเปิดงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร และจัดฝึกอาชีพการแปรรูปสมุนไพร (น้ำมันไพล ,สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง) >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ส่งเสริมและติดตามงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปี 2562 หลักสูตร “ ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในสวนไม้ผลเพื่อเสริมรายได้ ”โดยได้ลงพื้นที่ติดตามแนะนำ การปลูกผักเชียงดาในสวนไม้ผล พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรศึกษาดูงาน ให้กับคณะศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จำนวน ๑๐๐ คน โดยทางคณะฯได้เข้าศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โครงการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดย ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการแปรรูปมะม่วง(การทำสบู่มะม่วง ,การทำท๊อฟฟี่มะม่วง) >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โครงการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ฯ ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ และ นายสิงหา บุญตรง นวส. จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร “พืชสมุนไพร ,ไม้ดอกไม้ประดับ ” โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๒โดยได้บรรยายและสาธิต พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติเทคนิค สมุนไพรสร้างรายได้ และการใช้สมุนไพรทางการเกษตร >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2561  2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 300 คน
              
      1. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 20 คน  

      2. หลักสูตร การดูแลสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช
   รุ่นที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      4. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
   รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผักเชียงดา  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน

      6. หลักสูตร การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรใกล้ตัวเพิ่มรายได้  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 50 คน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ