@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กันยายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน ธันวาคม ปี 2562

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยศูนย์ฯ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต พริกขี้หนู >>> อ่านต่อ
วันที่ 7-9 กันยายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของศูนย์ปฏิบัติการกับงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ณ โรงแรมไดมอนด์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นวส. เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการผลิตพืชผักปลอดภัย (พืชผักสมุนไพร) ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่รับผลประโยชน์โครงการประตูระบายน้ำ แม่สอย ปี2563 และฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูก การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์เชียงดา พริกไทย ฟ้าทะลายโจร >>อ่านต่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนางาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรม>>>อ่านต่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่” รุ่นที่ 2 ปี 2563 จำนวน 20 นาย จากมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 โดยศูนย์ฯ ให้บริการ รับปรึกษาปัญหาด้านพืช และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต มะละกอ ผักเชียงดา ฟ้าทะลายโจร จำนวน 372 ต้น ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน >>>อ่านต่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกอบรมทหาร กองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ในโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่องการตลาด>>>อ่านต่อ
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ฯ ส่งมอบโรงเรือนไฮโดโปรนิกพร้อมอุปกรณ์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร ศูนย์ฝึกนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 (ส่งเสริมการปลูกผักไฮโดโปรนิก) ให้กับ ศอน.รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 หลัง และ รร.ตชด.บ้านหนองแขม >>>อ่านต่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 ครั้งที่ 4 เพื่อประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ของศูนย์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 หน่วยงาน โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน การประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จัดพิธีการปิดการฝึกอบรม ของคณะฝึกอบรมทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละเชียงใหม่ และกองบิน 41 กองทัพอากาศ ในโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 >>>อ่านต่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี และคณะ ในการติดตามเยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายนภัทร จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนและทิศทางการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการในอนาคต ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ และเข้าใจในการขับเคลื่อนและทิศทางการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการในอนาคต >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาบูรณาการแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู และสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยปี 2563 เพื่อดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ 2 ชนิด >>>อ่านต่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะฝึกอบรมทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละเชียงใหม่ และกองบิน 41 กองทัพอากาศ ในโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการ สู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ จำนวน 25 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ>>>อ่านต่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์ฯ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร>>>อ่านต่อ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์ฯ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร เรื่องพืชผักสมุนไพร สาธิตการแปรรูปสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง >>>อ่านต่อ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการและนายสิงหา บุญตรง นวส. ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทางศูนย์ได้ จัดนิทรรศการให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร (พืชสวน) โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 64 ราย >>>อ่านต่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี จำนวน 320 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 21กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย จำนวน 377 ชุด เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก>>>อ่านต่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อม เจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันอาหารปลอดภัย ตามโครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) โดยในงานมี >>>อ่านต่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย จำนวน 287 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 314 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นวส. ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 338 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จำนวน 311 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัตการ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จำนวน 302 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง จำนวน 362 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ฯ ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้บรรยาย สาธิต และ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การขยายพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง จำนวน 176 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยหล่อ จำนวน 164 ชุด รวมทั้งหมด 340 ชุด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด จำนวน 185 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่า จำนวน 131 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง จำนวน 395 ชุด เพื่อให้ส่งมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อไป
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จำนวน 278 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ 227 ชุด รวมทั้งหมด 505 ชุด
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงและการตลาดของแมลงเศรษฐกิจรวมทั้งสร้างความเข้าใจถึง>>>อ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว จำนวน 329 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ, พริก, มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จำนวน 137 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น. นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ,พริก,มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่อาย จำนวน 281 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 134 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด (ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ,พริก,มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 มอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอหางดง จำนวน 329 ชุด และสำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา 68 ชุด รวมทั้งหมด 397 ชุด (16 ต้น/ชุด) โดยทางศูนย์ฯได้ส่งมอบ>>>อ่านต่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ส่งมอบกล้าพันธุ์ผักและสมุนไพร 7 ชนิด(ฟ้าทะลายโจร,มะละกอ,พริก,มะเขือ,มะรุม,แคบ้าน,ผักเชียงดา) ในโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 รวมทั้งหมด 359 ชุด (16 ต้น/ชุด) โดยทางศูนย์ฯได้ส่งมอบให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี หน้าปัจจุบัน  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค 2563
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563

*ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม *ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม  *ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ