@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม ปี 2561

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนเรศ แก้วปินตา นวส.ชำนาญการ เข้ารับการนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ (สสก.6ชม) นำโดยนายสมควร ชายะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร ในการนี้ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่1/2562 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย สิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกล้วยไม้ (Smart Orchid Cluster) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ณ โรงแรมลักษวรรณ บูติก >>>อ่านต่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่2/2562 โดยศูนย์>>>อ่านต่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (web conference) เรื่องการมอบหมายนโยบายด้านการเกษตร ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ>>> อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 >>> อ่านต่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นายขวัญชัย ไชยวันดี นายสิงหา บุญตรง และนายเทวา อินทราวุธ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในเปิดบ้านวิชาการ 2562 "สานศาสตร์พระราชา สร้างคุณค่า พัฒนาสู่สากล" ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยมีนายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการ>>> อ่านต่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เตรียมพื้นที่นิทรรศการเพื่อร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2562 "สานศาสตร์พระราชา สร้างคุณค่า พัฒนาสู่สากล" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆ >>> อ่านต่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรหลังบ้านเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ.ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือ-ผ้าฝ่ายนาโนบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต >>> อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ การพัฒนาจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตัดสินการประกวด การแข่งขันจัดสวนถาดในงาน ”ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการประกวด ผลผลิตทางการเกษตรในงาน”ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” มีกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการ
เกษตร จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ฟักทองพันธุ์คางคก ฟักเขียว พริกใหญ่สด กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตร เข้าร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๒ " สุขสราญ งานบุปผา
นามล้ำค่านครพิงค์ " ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 29 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2562 โดยศูนย์ได้มอบปัจจัยการผลิต คือ ต้นมะนาว 1 ต้น >>>อ่านต่อ
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน >>>อ่านต่อ 
วันที่ 28 มกราคม 2562 นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ
ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ
 
วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่43 ประจำปี 2562 ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้
อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.วิภาพร อาภา เจ้าพนักงาน
ธุรการชำนาญงาน และนางวรรณวิไล ปัญโญ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2562 โดยศูนย์ฯได้มอบปัจจัยการ
ผลิต คือ ต้นมะนาวแก่เกษตรกรคนละ 1 ต้น โดยมีเกษตรกรผู้สนใจมาใช้บริการที่จุดบริการของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)ปี 2562 อำเภอแม่วาง >>>อ่านต่อ
วันที่ 21 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกลุ่มผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
ร่วมทำบุญครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบเงินบริจาคโรงเรียนศรีสังวาล
เชียงใหม่ และมูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ และนายเทวา อินทราวุธ เจ้า
หน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field
day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นาย สมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร ฝึกอบรมให้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๒ โดยจัดฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย เรื่องการปลูกพืชผัก
และการดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่
ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลัก
สสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อ
ติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ
เกเกษตร ปี ๒๕๖๒ การพัฒนาจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ การดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพืชผลทางการเกษตรในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง เชียงใหม่ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการหน่วยงานบูรณาการ ในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล ทาคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวัน
หยุดเทศกาลปีใหม่ โดยทางศูนย์ฯได้บริการ น้ำดื่ม ชา กาแฟ ห้องน้ำสะอาด และจุดพักรถไว้บริการ นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทัทั่วไประหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อัน
เนเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จำนวน ๑๐๐ คน โดยทางคณะได้เข้าศึกษา>>>อ่านต่อ
วันที่ 27 ธันวาคม2561 นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่1/2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ กา
ร์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร ที่สำคัญ (Zoning) ระดับ
จัจังหวัด โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางรัชนีย์ สุทธก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง จัดโดยกองการพัสดุภาครัฐ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2561  2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ