@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กรกฎาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มิถุนายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤษภาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน เมษายน ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มีนาคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม ปี 2562
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นวส.ชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร “ การขยายพันธุ์ไม้ผล ” โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๒โดยได้บรรยายและสาธิต พร้อมทั้งให้ฝึกปฏิบัติเทคนิค การเพาะเมล็ด ,การปักชำแบบควบแน่น >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นวส.ชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นวส. ร่วมงานและจัดนิทรรศการ “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Field Day) อำเภอพร้าว”โดยทางศุนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรม วันพบปะกลุ่มแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้กับกลุ่มผู้ซื้อ ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง(มะม่วงส่งออก) เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอต่างๆ ได้พบปะกลุ่มผู้ซื้อ  >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โครงการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ฯ ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม “ ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยในสวนไม้ผลเพื่อเสริมรายได้ ” โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย โดยทางศูนย์ฯ ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกพืชผักปลอดภัย การปลูกผักเชียงดา >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง โครงการพัฒนามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ฯ ได้บรรยาย สาธิต พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด จัดนิทรรศการและจัดฝึกอาชีพด้านการเกษตร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยทางศูนย์ฯให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรและจัดฝึกอาชีพด้านการเกษตร >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นวส.ชำนาญการและนายเทวา อินทราวุธ นวส. ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หางดง (ศพก.) ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่  >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นวส. เป็นวิทยากรจัดสถานีถ่ายทอดความรู้เรื่อง ”การผลิตพืชแบบผสมผสาน” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 (Field Day) เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้หลักการผลิตสินค้าเกษตรที่ ประสบผลสำเร็จแบบยั่งยืนณ ศพก.หมู่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน รุ่นที่ 28 ประจำปี 2562 โดยทางศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผล และ หลักสูตรการผลิตพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ณ กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร “การขยายพันธุ์พืช ” ในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ (เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง เสียบกิ่ง) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 82 คน  >>>อ่านต่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร “การผลิตพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ” ในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการผลิตน้ำส้มควันไม้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับ >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร “การผลิตพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ” ในการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้บรรยาย สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติเรื่อง การปลูกผักเศรษฐกิจ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน และการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ(เห็ดก้อน ,เห็ดขอน ,เห็ดฟางกองเตี้ย ,เห็ดฟางในตะกร้า) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอาทิตยา แสงมณี ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2562 โดยจัดอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ การฝึกอบรมเน้นกระบวนการเรียนรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ และกำหนดเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในปี พ.ศ. 2562 พร้อมจัดทำแผนและรายละเอียดหลักสูตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 30 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้ข้อมูลและร่วมบันทึกสารคดี รายการ “เกษตรมิติใหม่ ”ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ให้ข้อมูลและเข้าถ่ายทำ จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตต่างๆ และ กลุ่มเครือข่ายของศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 25 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาครูวิทยากร เรื่อง พืชท้องถิ่น(กล้วย) ค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูวิทยากร/แกนนำ และเป็นหลักสูตรแกนกลางการพัฒนาครูวิทยากรและแกนนำ  >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมพิธีเปิดค่าย " เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสหวิชาการที่เกี่ยวข้อง บนฐานทักษะการเรียนรู้สังคมและอารมณ์  >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการ >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางสัญจรเส้นทางหลวง 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ) โดยทางศูนย์ฯได้จัดบริการ  >>>อ่านต่อ
วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นาโดย นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อานวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทำกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 1/ เมษายน 2562 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนศูนย์ฯ โดยได้ร่วมกัน ทำความสะอาดตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้  >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกอบชัย ล้อเพ็ญภพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด >>>อ่านต่อ 
วันที่ 3 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมเวทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกาแฟดอยสะเก็ดเพื่อหาแนวทางการพัฒนากาแฟอำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่(เชียงใหม่เมืองกาแฟ) ทั้งนี้การพัฒนากาแฟดอยสะเก็ด ต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ>>> อ่านต่อ
วันที่ 1 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  
วันที่ 1 เมษายน 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม ทีมวิทยากรร่วม การอบรม "ครูวิทยากร รักษ์..พงไพร" ตามโครงการ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นการพัฒนา แนวทางการดำเนินงานภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงการค่ายให้เกิด >>>อ่านต่อ 
วันที่ 29 มีนาคม 2562  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนายการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยทางศูนย์ฯให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน "ติ้วส้า แอ่วกาด ชิม ช็อป ชม ครัว " โครงการพัฒนาบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2562 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 8 จังหวัดภาเหนือ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองพร้อมไปกับการพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิตการจัดการสินค้าผลิตภัณฑ์ >>>อ่านต่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมการให้บริการ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ และจุดภูมิทัศน์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ โดยได้ร่วมการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว >>>อ่านต่อ/a>
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตานักวิชาการส่งเสริมการชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และึศึกษาดูงานโดยไ้บรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูปเพื่อการค้าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Inno Tourism Boost up การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ ให้มีการเชื่อโยงทั้งภาครัฐและเอกชน >>>อ่านต่อ/a>
วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 โดยทางศูนย์ฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน โครงการพัฒนามาตรฐานมะม่วงน้ำดอกไม้ กิจกรรมย่อย การแปรรูปเพื่อเพิ่ม >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2561  2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ