@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ธันวาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กันยายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน กรกฎาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม ปี 2561
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน เมษายน ปี 2561


ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลัก สูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ 
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้า หน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ สาระสำคัญ และวิธีปฏิบัติงานที่ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการคลัง >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา ในงาน"นิทรรศการ 36 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้บรรยาย สาธิต และ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกดูแลรักษาผักเชียงดา >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่ม รายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว โดยได้บรรยาย สาธิต และ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกดูแลรักษาสมุนไพร>>>อ่านต่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงาน "นิทรรศการ 36 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ " ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ นัก วิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมจุดเรียนรู้ ด้านการเกษตรพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาแปลงเรียนรู้ต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร และ ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเกษตรพอเพียงระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 
ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้ อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลัก สูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อ ติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ เกษตร ปี ๒๕๖๒ การพัฒนาจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ การดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ
นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เอส บางกอก นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การ พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การปลูกดูแลรักษาพืชผัก>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการ เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2562 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การ ดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ>>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวย การศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การ เลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้ โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง ชีววิทยาจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่ง เสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 >>>อ่านต่อ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี ๒๕๖๒ กิจกรรม พัฒนาเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเห็ดฟาง เพื่อเสริมสร้างรายได้ โดยได้บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เรื่อง เห็ดชนิดต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อ ติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ อาทิ การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ เกษตร ปี ๒๕๖๒ การพัฒนาจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ฯ การดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่อง แนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนศูนย์ฯ การพัฒนา แปลงเรียนรู้ จุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ และการดำเนินงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ฯ โดยมี นายสมชาย กันธะวงค์ นัก วิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่ง เสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมงานวันที่ระลึก
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ ๕๑ และรับมอบนโยบาย ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร ๑
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมงานรณรงค์ปลูกปอ
เทือง เหลืองทั้งแผ่นดิน ขับเคลื่อนวันดินโลก (World Soil Day) ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงานและ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ เลี้ยงจิ้งหรีด เกษตรกรนำร่องในตำบลแม่สอย จำนวน 10 ราย ที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตพืชผักในสวนไม้ผลและการ เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ โครงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่โครงการ >>>อ่านต่อ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมชาย กันธะวงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการ ดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ เกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
หน้าที่  1  2  3  4
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2561  2560 - 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

- ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อต้นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย เพื่อศึกษาธรรมชาติและเรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำเส้นทางเดินท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติ พร้อมทำค้างรั้วไม้ดอกไม้ประดับ ผักพื้นบ้านและสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน
              
      1. หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางเพื่อเสริมสร้างรายได้ 
   รุ่นที่ 1 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      2. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
   รุ่นที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

      3. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์ และการตลาดของไม้ผลในเขตภาคเหนือ
   รุ่นที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
   รุ่นที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม 

      4. หลักสูตร การลดต้นทุนเพิ่มรายได้จากพืชสมุนไพรใกล้ตัว
   รุ่นที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

      5. หลักสูตร การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตผัก  
   รุ่นที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ