@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กันยายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน ปี 2563

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
วันที่ 23 เมษายน 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำระบบน้ำแปลงเก็กฮวย ณ ศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการในสังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการคำนวณ และการออกแบบเบื้องต้นในการติดตั้งระบบการให้น้ำ>>> อ่านต่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้สมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ พร้อมแจกกล้าพันธุ์มะเขือ พริกพันธุ์พริกขี้หนู แจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 325 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2564 ณ องค์การบริหารส่วน>>> อ่านต่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ ช่วยราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี >>>อ่านต่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช/การดูแลรักษา พร้อมกล้าพันธุ์พืชมะเขือ พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอทแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 325 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหาร >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1 หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกรและเชื่อมโยงตลาดศักยภาพ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านแคว อำเภอสารภี บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด อำเภอเมืองเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช/ การดูแลรักษา พร้อมกล้าพันธุ์พืชมะเขือ พริก แจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 325 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร >>>อ่านต่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม และวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี >>>อ่านต่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตร บนพื้นที่สูง “อโวคาโดพืชสุขภาพ ไม้ผลทางเลือกเกษตรกรบนพื้นที่สูง”ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงาน >>>อ่านต่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชทนแล้งและสาธิตการขยายพันธุ์พืช/ ดูแลรักษาการปลูกมะขามเปรี้ยวและมะม่วงในพื้นที่แล้ง พร้อมกล้าพันธุ์พืชแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ลดการเผาในพื้นที่และสร้างความตระหนักด้านผลกระทบจ>>>อ่านต่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอยสะเก็ด มีการบรรยายให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ในชุมชนและจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป >>>อ่านต่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่”ณ กศน.ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
มีการบรรยายให้ความรู้>>>อ่านต่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรม “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2564 ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ได้ตั้งจุดบริการให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับพืช และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืชผักสมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งแจกต้นมะเขือ ต้นพริก จำนวน 60 ชุด >>>อ่านต่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวันที่ 2 ของการอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 1 จำนวน 40 ราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้พาไปชมแปลงจุดเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น จุดแปลงเรียนรู้รวบรวม พันธุ์พืชท้องถิ่นเชียงดา /พืชผักสมุนไพร / ไม้ดอกไม้ประดับ /การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน / แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีดและกบ)
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 จำนวน 40 ราย
วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2564 เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายในศูนย์ ฯ (การพัฒนาแปลงเรียนรู้/ฐานเรียนรู้ประจำศูนย์ฯ , แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการดำเนินงานโครงการต่างๆ) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน>>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้มีความหลากหลายรวบรวมพันธุ์ดี/พันธุ์ใหม่ไม้ดอกไม้ประดับ รวบรวมพันธุ์เบญจมาศ สับปะรดสี หลายสายพันธุ์เพื่อจัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์และทดสอบและใช้ทดสอบความเหมาะสม ของสายพันธุ์ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพแก่เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาการผลิตต่อไป
วันที่ 5 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อรับทราบ ข้อราชการและเรื่องอื่นๆ ตลอดจนให้มีการประสานแผน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ลงในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชนโดยรวม โดยการประชุมครั้งนี้มี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสวนพฤษศาสตร์>>>อ่านต่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (เกษตรออนไลน์)”รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 58 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการตลาดและให้มีช่องทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรและแปรรูป >>>อ่านต่อ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ประจำปี 2564 หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้ (แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 3/2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันลมจอย ม.13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) เพื่อให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ทางศูนย์ ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2/2564 ณ บริเวณสนามกีฬา หน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณอาคารสำนักงานและรอบๆพื้นที่ของศูนย์ ฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันจัดระเบียบและทำความสะอาดควบคู่กันไป กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการต่อไป
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นศูนย์สาธิตท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตร จำนวน 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งกอลาน ม.10 บ้านทุ่งกอลาน ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน ในพื้นที่สาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันบูรณาการและวางแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาจุดเรียนรู้และงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานบูรณาการ ในปี 2564 >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ยุวเกษตรกร โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียน สันทรายวิทยาคม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตร บ้านพงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การทำเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ ฯ ได้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปสมุนไพร (น้ำมันเหลือง>>>อ่านต่อ
วันที่ 4 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563-10 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย >>>อ่านต่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้การต้อนรับ โดยทางศูนย์ ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้(แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องสรรพคุณ พืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 / 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์ฯ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต พริกขี้หนู มะเขือ จำนวน 60 ชุด ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน >>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องชีววิทยาจิ้งหรีด (การดูแลรักษา การเร่งการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดแต่ละสายพันธุ์) เทคนิคการจัดการ>>>อ่านต่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้(แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องสรรพคุณ พืชผักสมุนไพร การปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การดูแลและขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอยน้อยพัฒนา ม.13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล เทคนิคการดูแลรักษา>>>อ่านต่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า (การทำบุหงาสด/แห้ง) โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า >>>อ่านต่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การดูแลและการขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยาย สาธิตและฝึกปฎิบัติในเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล เทคนิคการดูแล>>>อ่านต่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บาน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเกษตรกร ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า โดยมี นางสาวณวิสา มูลทา Smart Famer เกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยว พร้อมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ต.เหมืองแก้ว โดยจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์>>>อ่านต่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในปี 2563 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ในปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของ กรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร>>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2 
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค 2563
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม 
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ
ยังวีดีทัคน์ที่น่าสนใจอื่น ๆอีก
คลิ๊กที่ป้ายได้เลยจ้า