@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี 2565
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กันยายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม ปี 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

วันที่ 12 มกราคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมกาเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ ซึ่งได้แก่>>> อ่านต่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “การนำเทคโนโลยี >>> อ่านต่อ
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช/การดูแลรักษา พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต กล้าพันธุ์พืชมะเขือ พริก ผักเชียงดาและผักปลัง ให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 260 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ >>>อ่านต่อ

วันที่ 24 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางเกษร อักษรรัตน์ นักวิชาการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร>>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรวิถีใหม่ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิด และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย>>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการส่งมอบกล้าพันธุ์พืชผัก มะเขือยาว มะเขือเปราะ และพริกขี้หนู จำนวน 5,000ต้น ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ในโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตชาสมุนไพรเชียงดา เพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ เพื่อการสร้างเสริมสัมมาชีพอย่างยั่งยืน” โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพื้นที่ตำบลเชิงดอย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต>>>อ่านต่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมด้านอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรมและวางแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว >>>อ่านต่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้>>>อ่านต่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยการเกษตร (Routine to Research : R2R) ประจำปีงบประมาณ 2565 ปีที่ 2 >>>อ่านต่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเตรียมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรแก่ทหารกองประจำการ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งมอบกล้าพันธุ์พืชผัก ต้นกล้ามะเขือยาว มะเขือเปราะ และพริกขี้หนู จำนวน 33,000 ต้น ให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอหางดง แม่วาง สันป่าตอง ฮอด ดอยเต่า ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออนและแม่ริม เพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรปีงบประมาณ 64 >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4,000 ต้น เพื่อแจกจ่าย>>>อ่านต่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ ) ในหัวข้อ ชวนแลหลัง...ทำความเข้าใจ...ร่วมกันทำขั้นตอนต่อไป ด้วยระบบทางไกล (ZOOM)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ>>>อ่านต่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับโครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อพบปะ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อีกทั้งได้มอบแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ในการนี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
พิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีน.ส. ศิริลักษณ์ กมล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ,นายสมาน เสตะพันธ์ ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องการทำเกษตรกรรมปลูกพืชผักสมุนไพร โครงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ณ ลานประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและคนงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบวิถีใหม่
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบวิถีใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นฟ้าทะลายโจร
จำนวน 200 ต้น ในโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีฟ้าทะลายโจร ปี 2564 ให้แก่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปปลูกเป็นจุดเรียนรู้และแปรรูป เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางอาชีพสำหรับคนพิการและสามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือนต่อไป
หน้าที่  1  
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2564  2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 64


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม 
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 


13-01-65

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ
ยังวีดีทัคน์ที่น่าสนใจอื่น ๆอีก
คลิ๊กที่ป้ายได้เลยจ้า