@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

               วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ พร้อมให้นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาดอยสะเก็ด ร่วมอวยพรและมอบของ ที่ระลึก เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 แด่นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนร่วมงานพิธีเปิดงานกาชาดและงาน OTOPของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ พร้อมด้วยนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนบ้านหัวลา ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งบริการพันธุ์พืช ต้นพริกและมะเขือซึ่งมีเกษตรกรมารับบริการ จำนวน ๗๑ราย
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้ารับการการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอารักขาพืช" ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ ๓ โดยได้บรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไหว้สักการะศาลพระภูมิเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน รุ่นที่ ๓ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน การขยายพันธุ์พืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวพืชผักสมุนไพร และการขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งบริการพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางวรรณวิไล ปัญโญ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ สรุปประเด็นปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงิน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้ติดต่อประสานงาน ดูสถานที่ ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.40 น.
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรกรแกนนำและเครือข่าย หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกงานเจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ ประจำปี 2561 หลักสูตร "การเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรพืชทางการเกษตร" โดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอำพร แสงบุญเรือง พนักงานธุรการ ระดับ 4 และนางรัชนีย์ สุทธก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช รุ่นที่ ๒ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดการ
เผาในพื้นที่เกษตร โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจจัดฝึกอบรมฟรี >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะ ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้
คำปรึกษาชี้แนะ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพสหวิชาการเกษตรสู่การพัฒน>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต
จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช โดยได้บรรยายให้
ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล การตัดแต่งกิ่งไม้ผล >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา
อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ ทิศทาง
การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิ
ไอเดิล เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่ง
เสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มรายได้ โดยได้
บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง ชีววิทยาจิ้งหรีด การจัดการบ่อเลี้ยงจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสำรวจพื้นที่การจัดงานกาชาดและงานฤดูหนาว
ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พื้นที่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ตามโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หลัก
สูตร การเพิ่มศักยภาพงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช โดยได้บรรยายให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
รุ่นที่ ๒ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย
กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับ
เขต ครั้งที่๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่อง สมุนไพรผักพื้นบ้าน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย
กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖๕ คน โดยได้เข้าทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน จุดเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆของศูนย์ฯ อาทิ ไม้แปลกหายาก ฝายชะลอน้ำ การปลูกผักไร้ดิน การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นต้น >>> อ่านต่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมหลักสูตร ดังกล่าวขึ้น โดยมีเกษตรกรตำบลบ้านสหกรณ์ >>> อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00น. นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยระหว่างการประชุมได้ขอแทรกวาระเรื่องการขอความอนุเคราะห์เกษตรกรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 70 ราย>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาและเปิดตัวเทคโนโลยี"การผลิตและการแปรรูปลำไยคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก"จัดโดยสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ในวันพฤหัสบดีที่๙พฤศจิกายน ๒๕๖๐ >>> อ่านต่อ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ ใน วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ เครือน้อย หัวหน้าสถานีผสมปูนซีแพ๊คสาขาสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาการทำโครงการสนับสนุน ปูนผสมสำเร็จซีแพ๊คเพื่อสร้างฝายชะลอน้ำเทิดพระเกียรติ ร.๙ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ >>>อ่านต่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุน ตะแกรงเหล็กปูพื้น จำนวน 3 ม้วน ความยาว 100เมตร กว้าง 2.5เมตร จากบริษัท S.W. Wire Mesh company limited ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อใช้กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๑๐/๒๕๖๐ วันที่๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๐ นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เพื่อให้ศูนย์ฯ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมจัดงานปั่นสองล้อ ผ่อสวนลำไย ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดปล่อยตัว เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน >>> อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่๑๐ ให้กับนายเสน่ห์ แสงคำ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑ ต้น เพื่อนำไปปลูกต่อไป ในวันที่๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ นายสมบัติ ใจแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบานและคณะ เพื่อวางแผนการจัดงาน กิจกรรมปั่นสองล้อผ่อสวนลำไยที่ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ยืนตรงเคารพธงชาติและร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน กันยายน ครั้งที่9/2560 ในวันพฤหัสบดี ท ี่28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานบูรณาการและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว , นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศึกษาดูงานการปลูกต้นไม้ร่วมกับการทำเขื่อนจิ๋วอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายในศูนย์ฯ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและขับเคลื่อน ศพก.ให้มีความพร้อมในการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร ณ ห้องประชุมศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่>>>
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย มรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่9/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมถ่ายทอดให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่องการปลูกและแปรรูปผักเชียงดา ให้แก่เกษตรกรจากตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 21 คน โดยการนำของท่านรองนายกเทศบาลตำบลแม่คือ นายอดุลย์ เตชะ และเจ้าหน้าเกษตรประจำตำบล >>>
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางรัชนีย์ สุทธก๋า เข้ารับการอบรมระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานไม้ดอกไม้ประดับโดยมีนายพรหม ยกพล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับของศูนย์ฯเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ผลงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน และแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์ฯ ในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร ในเรื่องสมุนไพรและเครื่องเทศ และการปลูกมะรุมอินทีย์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส่งออกเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ แปลงเรียนรู้สมุนไพรและเครื่องเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี , นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มอบปัจจัยการผลิต ไข่จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงและพันธุ์ทองลาย รวม ๔๐ ขันให้แก่เกษตรกรตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ณ เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลสุเทพร่วมกับกองบิน41ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิสำหรับส่วนราชการ จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมหอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ ตัวแทนจากสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และบจ.ยูเอสเฮิร์บ เพื่อหาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรผักคาวตอง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของเขต จังหวัด อำเภอ ในวันที่๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมทีมงานกลุ่มส่งเสริมไม้ผลนำโดยนางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวปรวิศา ชนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เพื่อติดตามสถานการณ์ไม้ผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านการผลิตไม้ผลร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่๕-๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
              
       1. หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 3 วันที่ 19   ธันวาคม    2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม

       2. หลักสูตร การพัฒนาสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช
รุ่นที่ 1 วันที่ 7  ธันวาคม  2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

       3. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

UPDATE 04-01-2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ/strong>