@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF 

โปรแกรมบีบอัดไฟล์

โปรแกรมเล่นไฟล์ VIDEO

โปรแกรมแก้ไวรัสซ่อนไฟล์

 
 
 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน พฤศจิกายน ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือน ตุลาคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กันยายน ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน สิงหาคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กรกฎาคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มิถุนายน ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤษภาคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน เมษายน ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มีนาคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน มกราคม ปี 2566
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน ธันวาคม ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือน พฤศจิกายน ปี 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ทางคณะศูนย์ฯ ได้ดำเนินการ ดูแลรักษาบำรุงต้นไม้ที่ได้ร่วมกันปลูกในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2565 >>> อ่านต่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายนเรศ แก้วปินตา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับนายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่และนายเสน่ห์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามนิเทศการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์ฯ ทั้งนี้ได้มอบนโยบายการจัดทำแผนงาน >>>อ่านต่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี จากกองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง จำนวน 4 ราย ในโอกาสที่ได้เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย ขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติ >>>อ่านต่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผน >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1 
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2566  2565 2564  2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ 09/มค/66
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศเมื่อ 09/มค/66


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายการตลาดสู่ตลาดศักยภาพ วันที่ 15-16 พ.ค. 2566 สถานที่ฝึกอบรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ *** รับจำนวนจำกัด 13 ท่าน*** หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ติดต่อได้ที่ 053-292233 ในวันเวลาราชการ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

         

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 


นายพีรพันธ์  คอทอง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายนเรศ  แก้วปินตา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ยังวีดีทัคน์ที่น่าสนใจอื่น ๆอีก
คลิ๊กที่ป้ายได้เลยจ้า 
 
 
ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ