@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

15 - 18
22 - 25
12 - 15
15 - 18
25 - 28
35 - 38
20 - 22
10 - 12
4 - 5
4 - 5
3.0-3.50
2.5-2.75 4 - 5

 
            นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และ กิจกรรม Meet the press & Friends เขต 6 ประจำปี 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ เผลแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เขต 6 ให้หน่วยงานในภาคีได้ประจักษ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557
           นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมข้าราชการทุกท่าน ร่วมการจัดเวทีเชิงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแนวทางการขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยมิติ MRCF และประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
            นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) และเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์สหวิชา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
   นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดการประชุมผู้บริหารส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ เขต 6, เขต 9 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกษตรจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์ จำนวน 9 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ให้การต้อนรับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในการฝึกอบรมครั้งนี้นอกจากบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี แล้วยังบริการแจกต้นกล้าปัจจัยการผลิต ต้นมะเขือเจ้าพระยา ต้นพริกขี้หนู ผักเชียงดา ผักคาวตอง ผักหวานบ้าน มะนาวพันธุ์ตาฮิติ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 100 ราย >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 53 ราย >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับมูลนิธิดรุณาทร และโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยคริสตจักรสัมพันธ์บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในโอกาสทัศนศึกษาดูงาน การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน โดยมีนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กและผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อย พร้อมทั้งให้บริการแจกกล้าพันธุ์มะนาว ผักหวานบ้านและกล้าพันธุ์เสาวรส แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าชมในงานเปิดตัวโครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง”การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >>> อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ของโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากศูนย์ฯ เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 30 ราย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นางอุทัยวรรณ ศิริพล ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้นท์ อ เมือง จ เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การส่งเสริมการปลูกไม้ผลและพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ของโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้จากศูนย์ฯและ วิทยากรจากหน่วยงานในภาคี เข้าให้ความรู้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน 60 ราย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการสวนหย่อม ไม้ดอก-ไม้ประดับ ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย วิถีล้านนา เบ่งบานสู่อาเซียน” ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สวนสาธารณะสวนบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานเทศกาลของดีส่องวิถีประเพณีแม่ออน ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 โดนศูนย์ฯได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง พืชผักพื้นบ้านและสมุนไพร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมแปลงเรียนรู้ ที่เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะเกษตรกรผู้นำและเจ้าหน้าที่ ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ จ.พิษณุโลก จำนวน 120 คน ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับการปรึกษาด้านการเกษตร จำนวน 63 ราย  >>>อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร มหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรในครัวเรือน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 103 ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกกุหลาบประดับสวน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานไม้ดอก-ไม้ประดับ ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกกุหลาบ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตผลไม้ (ลำไย) คุณภาพดีตามระบบ GAP ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีขึ้นเสาเอกอาคารสำนักนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้อนรับคณะลูกเสือจากโรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด ในกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตนารี จำนวน 250 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ทั่งนี้ได้มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้ด้านการเกษตร ตามจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯแก่คณะลูกเสือ เนตนารี ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและรายงานผลดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในงานนิทรรศการและแสดงผลงาน “เดินตามพ่ออย่างพอเพียง” ณ โครงการพระราชดำริ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนักวิชาการเกษตรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 15-16 มกราคม 2558 โดยมีนักวิชาการของศูนย์ฯเป็นวิทยากร ได้อบรมเกษตรจำนวน 55 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแพะขวาง ม.3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ณ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ต.ป่าไผ่ ต.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยจุดบริการด้านการเกษตร  >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยว (ไม้ผลและพืชผัก) จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชหลังการเก็บเกี่ยวในไม้ผลและผัก  >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ และนางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2558 เพื่อทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้อบรมถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรของศูนย์ฯและหน่วยงานภาคีในโครงการพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรและข้าราชการตำรวจภูธรอำเภอแม่ออนให้ ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 75 ราย โดยทางศูนย์ได้แจกปัจจัยการผลิต คือ ต้นมะนาวและผักเชียงดา แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน >>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำงาน พร้อมทั้งมอบหมายและติดตามการทำงาน ของแต่ละฝ่าย พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พัฒนาบริเวณรอบศูนย์ฯ ให้สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4 หลักสูตร

          โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน 450 ราย
         
หลักสูตรการผลิตกุหลาบให้ได้คุณภาพ        

          รับอบรม วันที่ 27-28 มกราคม 2558 รับจำนวน 50 ราย  เต็ม

          อบรมที่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรมหัศจรรย์ผักพื้นบ้านและสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือน    

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558  รับจำนวน  100 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   

          รับอบรม วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน  50 ราย   เต็ม

          อบรมที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2558   รับจำนวน 100 ราย    

          อบรมที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางemail ศูนย์ หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

UPDATE 02-03-2558

นายโอฬาร พิทักษ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

กาสามปีก
ซูกินี่
แตงกวาญี่ปุ่น
แหนแดง
ย่านาง
เชียงดา
การปลูกมะนาวในวงบ่อ
มะรุม
                                    อ่านต่อ
  
 
ฟักข้าว
ฟักบัตเตอร์นัท
สมอภิเภก
ฟักยักษ์
ผักหวานผักพื้นบ้านของไทย
ฟักแม้วหรือ "ซาโยเต้"
กระทกรก (เสาวรส)
ดาหลา
แค ผักพื้นบ้านมีคุณค่า
มะกอกไทย ผักจากป่า
การป้องกันกำจัดแมลงวัน
กระเจี๊ยบเขียว
ดาหลาไม้ดอกไม้ประดับ
ไผ่กวนอิม ไม้ประดับชื่อมงคล
รางจืด สมุนไพรล้างพิษ
พลูคาว (คาวตอง)