@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี 2565
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มิถุนายน ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤษภาคม ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน เมษายน ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มีนาคม ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มกราคม ปี 2565
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กันยายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน ปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมาย
ให้นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงาน จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ลิ้นจี่ ณ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 20 ราย >>> อ่านต่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้
นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ระดับเขต
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting >>>อ่านต่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมาเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ปีที่ 3 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting มีวัตถุประสงค์ในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ทีม R2R ปีที่ 3 >>> อ่านต่อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามปี 2565 และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปี 2566 มีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร >>> อ่านต่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมาย
ให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และระดับชำนาญการพิเศษ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>> อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมาย
นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ ณ กรมส่งเสริมการเกษตร กรุงเทพมหานครและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนนุนกล้าพันธ์ุ ผักเชียงดา มะละกอฮอลแลนด์ และต้นกระท่อม ให้แก่ตัวแทนสภาเกษตรกรชุมชนของ ตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตและส่งเสริมให้ชุมชนมีคลังอาหาร โดยมีเป้าหมาย 20 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 ครัวเรือน ในตำบลบ้านธิ
อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช ดูแลรักษา พร้อมแจกกล้าพันธุ์ผักเชียงดา พริก และมีจุดบริการน้ำชาเชียงดาแจกฟรีภายในงาน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย >>> อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรและร่วมจัดทำแผนงานบูรณาการจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 >>> อ่านต่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา  >>> อ่านต่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ  >>> อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>> อ่านต่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้
นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช ดูแลรักษา พร้อมแจกกล้าพันธุ์ผักเชียงดา พริก  >>>อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (เพกา) จำนวน 200 ต้น ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นวันสำคัญที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป >>>อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ส่งมอบต้นไม้ (ผักและไม้ผล)
ในโครงการพืชพันธุ์ดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณปี 64 แก่สำนักงานเกษตรอำเภอดอยเต่าและสำนักงานเกษตรอำเภอฮอด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสที่ 5 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ร่วมสัมมนาการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ และร่วมจัดทำแผนบูรณาการงบจังหวัด โดยมีเป้าหมายเข้าร่วม 9 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย เขียงใหม่ น่าน ศูนย์เกษตรที่สูงเชียงราย พะเยา ลำพูน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่>>>อ่านต่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมในวิชา “การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แผนการผลิตพืช และสัตว์ให้เพียงพอต่อการบริโภค” ให้กับศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน>>>อ่านต่อ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความรู้และสาธิตการเลี้ยงแหนแดงไมโครฟิลล่าและมอบแหนแดง จำนวน 3 กิโลกรัม ให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรผสมผสานในอำเภอฝาง เพื่อสำหรับนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นการลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมสัมมนาพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของแมลงเศรษฐกิจให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 18 เมษายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมในวิชา “การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง แผนการผลิตพืช และสัตว์ให้เพียงพอต่อการบริโภค” ให้กับศิษย์เก่า ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับ >>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนโครงการค่าย “เยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 >>>อ่านต่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายอนุวัฒน์ สิทธิปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช ดูแลรักษา พร้อมแจกกล้าพันธุ์ผักเชียงดา พริก และผักปลังให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ >>>อ่านต่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2565
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งมอบกล้าพันธุ์พืชผัก มะเขือยาว มะเขือเปราะ และพริกขี้หนู จำนวน 10,000 ต้น ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือเกษตรกร >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2564  2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 64

ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 16 พ.ย. 64


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม 
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 


05-07-65

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

 
ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ
ยังวีดีทัคน์ที่น่าสนใจอื่น ๆอีก
คลิ๊กที่ป้ายได้เลยจ้า