@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กันยายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน สิงหาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กรกฎาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มิถุนายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน พฤษภาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน เมษายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มีนาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือน มกราคม ปี 2563

รายงานงบทดลองและแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่างๆเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศ ทั้งนี้ได้แนบรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ สถาบันเกษตรกร ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกิจกรรม "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ครั้งที่ 2/2564 ณ บริเวณสนามกีฬา หน้าที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณอาคารสำนักงานและรอบๆพื้นที่ของศูนย์ ฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันจัดระเบียบและทำความสะอาดควบคู่กันไป กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่มากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการต่อไป
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเป็นศูนย์สาธิตท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรในด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตร จำนวน 15 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งกอลาน ม.10 บ้านทุ่งกอลาน ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน ในพื้นที่สาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันบูรณาการและวางแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาจุดเรียนรู้และงานส่งเสริมการเกษตรของหน่วยงานบูรณาการ ในปี 2564 >>>อ่านต่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ยุวเกษตรกร โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ ห้องประชุมโรงเรียน สันทรายวิทยาคม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง >>>อ่านต่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตร บ้านพงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง การทำเกษตร>>>อ่านต่อ
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางศูนย์ ฯ ได้สาธิตและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปสมุนไพร (น้ำมันเหลือง>>>อ่านต่อ
วันที่ 4 มกราคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563-10 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย >>>อ่านต่อ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้การต้อนรับ โดยทางศูนย์ ฯ >>>อ่านต่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้(แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องสรรพคุณ พืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 / 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์ฯ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่องพืชผักสมุนไพร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต พริกขี้หนู มะเขือ จำนวน 60 ชุด ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน >>>อ่านต่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องชีววิทยาจิ้งหรีด (การดูแลรักษา การเร่งการเจริญเติบโตของจิ้งหรีดแต่ละสายพันธุ์) เทคนิคการจัดการ>>>อ่านต่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมรายได้(แปรรูปเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบรรยายในเรื่องสรรพคุณ พืชผักสมุนไพร การปลูกดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การดูแลและขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอยน้อยพัฒนา ม.13 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล เทคนิคการดูแลรักษา>>>อ่านต่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า (การทำบุหงาสด/แห้ง) โดยบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า >>>อ่านต่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การดูแลและการขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้บรรยาย สาธิตและฝึกปฎิบัติในเรื่อง การสร้างสวนไม้ผล เทคนิคการดูแล>>>อ่านต่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บาน ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเกษตรกร ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า โดยมี นางสาวณวิสา มูลทา Smart Famer เกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตไม้ตัดดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยว พร้อมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอก ต.เหมืองแก้ว โดยจัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์>>>อ่านต่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 /2564 เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในปี 2563 และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ฯ ในปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของ กรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร>>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค 2563
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563

*ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม *ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม  *ขอเลื่อนการฝึกอบรมโดยไม่มีกำหนด*
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

25-02-2564

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ