@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2563
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่/กิจกรรมเรียนรู้ภายในศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กันยายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน เมษายน ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน มกราคม ปี 2564
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน ปี 2563
รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม ปี 2563

วันที่ 28 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โดยบรรยายให้ความรู้และสาธิต >>>อ่านต่อ
วันที่ 28 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น.
โดยวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว>>>อ่านต่อ
วันที่ 16 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ครั้งที่ 2/2564 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแผนบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารงาน>>> อ่านต่อ
วันที่ 9-10 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักเชียงดา การขยายพันธุ์พืช ดูแลรักษา พร้อมกล้าพันธุ์ ผักเชียงดาให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 200 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 8-10 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืชผักเชียงดา พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์มะเขือ พริกและผักเชียงดาให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 250 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 9 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุปลูกในโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้กองพัฒนาเกษตรกรดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่>>> อ่านต่อ
วันที่ 3 กันยายน 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุปลูกในโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้กองพัฒนาเกษตรกรดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ >>> อ่านต่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและทีมงาน ส่งมอบสนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูก ผักไฮโดรโปนิกส์ ในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารศูนย์ฝึกนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 ภาค งบประมาณ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมดูแลการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธุ์พืช/การดูแลรักษา พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์มะเขือ พริกและผักเชียงดา ให้แก่เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 250 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ >>> อ่านต่อ
วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 และวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมงาน จัดอบรมเกษตรกร โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักการบูรณาการงานด้านการเกษตรกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา ประจำปี 2564 หลักสูตร การผลิตพืชผักสมุนไพร (ชาเชียงดา ชากระชายขาว >>>อ่านต่อ
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ด้านสินค้ากลุ่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ (แมลงเศรษฐกิจ) ปี 2564 (แบบออนไลน์) โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทางวิชาการด้านแมลงเศรษฐกิจ >>>อ่านต่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยสาธิตและบรรยายการดูแลรักษาผักเชียงดาพร้อมแปรรูป สาธิตการแปรรูปมะนาวดอง>>>อ่านต่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานจัดทำแปลงเกษตรผักพื้นบ้าน (การปลูกผักเชียงดา) และสนับสนุนอุปกรณ์การปลูก สนับสนุนต้นกล้าผักเชียงดา จำนวน 100 ต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้และทักษะการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภค ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำยาหม่องสมุนไพรและการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจ จำนวน 50 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนต่อไป
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการแปรรูปสมุนไพรต้านภัยโควิด – 19 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) โดยแปรรูปฟ้าทะลายโจรในแบบผงใส่แคปซูล ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยอบรมให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป จำนวน 300 คน เพื่อให้มีความรู้เรื่องการแปรรูปสมุนไพรไทย
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมนักวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายกรมฯ ตรงกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ “สร้างแปลงสมุนไพร (กระชาย) ที่แปลงสาธิตเพื่อการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ “ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานอย่างต่อเนื่อง”
วันนี้ “ศูนย์ฯ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานอย่างต่อเนื่อง นำโดย นางอาทิยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนาครั้งนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายนวนิตย์ พลเคน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการติดตามผลการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแรกม Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ >>>อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่มอบหมายให้นางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมหลักสูตรการถ่ายทำวีดีโอและออกแบบกราฟิกด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Zoom 
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้
นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพืชผักสมุนไพร การขยายพันธ์พืช/การดูแลรักษา พร้อมกล้าพันธุ์พืชมะเขือ พริกแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน 325 ต้น ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่>>>อ่านต่อ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมกับนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนางสาววาริศา กมลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทางไกล (ZOOM) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้>>>อ่านต่อ
วันที่ 7 กรกฏาคม 2564
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการต้อนรับคณะศึกษาดูงานอาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และอาสาสมัครเกษตร จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่ จำนวน 18 ราย และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งทางศูนย์ ฯ ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ พืชผัก สมุนไพร การเลี้ยงจิ้งหรีด >>>อ่านต่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีสนับสนุนต้นสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร
ให้กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อได้นำไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาด้านสมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนต่อไป 
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมทีมงานนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลและการแปรรูปผลผลิต (ลำไย) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ที่ทำการแปลงใหญ่) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป้าหมาย 20 คน โดยมีเกษตรอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน >>>อ่านต่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 หลักสูตร การแปรรูปเพื่อเพิมมูลค่าผลผลิตมะม่วง พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจไม้ผลคุณภาพ จุดประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะม่วง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้น 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร >>>อ่านต่อ
วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้สมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก/สมุนไพรปลอดภัยเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต ณ พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ลุ่มน้ำเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นองค์กรคุณธรรม
ระดับส่งเสริมตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบัยที่ 1 (พ.ศ 2559 – 2564)
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่
และทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนตัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบพันธุ์พืช ผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร ให้กับว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่อาย เพื่อไปมอบให้นักโทษที่พ้นโทษ จำนวน 2 ราย ในโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษในพื้นที่ของอำเภอแม่อาย ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ เรือนจำอำเภอฝาง>>>อ่านต่อ/a>
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมกับนายสิงหา บุญตรง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทางไกล (ZOOM) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการทดสอบพันธุ์เบญจมาศที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ติดตามงานเกษตรกรต้นแบบ นายอุดม เซี่ยงหลิว 120 ม.5 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีการบรรยายเรื่อง การปลูกดอกเก๊กฮวย การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตอนกิ่ง การเสียบยอด และการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำชาเชียงดาเสริมรายได้ โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ให้ความสนใจ 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง>>>อ่านต่อ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคนงานศูนย์ฯ ทำฝายชะลอน้ำจากพื้นที่สูงลงบ่อน้ำ รับหน้าฝนอย่างเป็นทางการ ณ จุดเรียนรู้บ้านพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาววาริศา กมลรัตน์ และนายนภัทร จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ>>> อ่านต่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ติดตามงาน ในพื้นที่สาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้นำระบบน้ำมาพัฒนาในพื้นที่แปลงไม้ผล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้สำรวจลงพื้นที่ของศูนย์ ฯ แล้วพบว่าสภาพอากาศที่ผ่านมามักจะมีอากาศร้อนแห้งเป็นเวลานาน ฝนตกไม่ต่อเนื่อง ทำให้ไม้ผลเติบโตไม่เต็มที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทางไกล (ZOOM) เพื่อติดตามและประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2564นางอาทิตยา แสงมณี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมาย ให้นายนภัทร จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาววาริศา กมลรัตน์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทางไกล (ZOOM) เพื่อติดตาม>>> อ่านต่อ
หน้าที่  1   2
อ่านข่าวย้อนหลัง ปี 2565 2563  2562  2561  2560 - 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค 2563
ประกาดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประ
กาศเมื่อวันที่ 1 ธ.ค 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 500 คน


1. หลักสูตร การปลูกและการแปรรูปพืชผักสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างรายได้(ชาเชียงดาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

2. หลักสูตร การดูแล การขยายพันธุ์พืชไม้ผลในเขตภาคเหนือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

3. หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่า(การทำบุหงาสด/แห้ง)
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน

4. หลักสูตร การเลี้ยงจิ้งหรีดเสริมสร้างรายได้
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม

5. หลักสูตร การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป้าหมายจำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน

6. หลักสูตร การตลาดสินค้าเกษตรยุค ICT (ตลาดเกษตรออนไลน์)
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2564 เป้าหมายจำนวน 50 คน ณ ศสพ.ชม 
              
                                   เอกสารกำหนดการแต่ละหลักสูตร


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือสมัครที่หน้าเว็บโดยการกรอกข้อมูล หรือส่งทาง email ศูนย์ แจ้งชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ หลักสูตรที่ต้องการสมัครมาที่ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      สนใจกรอกรายละเอียดสมัครได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นางอาทิตยา  แสงมณี
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ประโยชน์ของพืชผักสวนครัว
ผักเชียงดา
ข้าวหลามดง
ผักพื้นบ้าน บำรุงสมอง-ความจำ
พืชผักใกล้ครัวที่เป็นยา
การทำพริกไทยขาว
กล้วยค่าง ไม้หอมชวนหลงไหล
พู่จอมพล ไม้มงคลเสริมบารมี
พืชผักสวนครัวก็เป็นยาได้
บานบุรีเหลือง
การเลี้ยงกบในล้อรถยนต์เก่า
 น้ำมันหอมระเหย
 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์
   อ่านต่อ
ยังวีดีทัคน์ที่น่าสนใจอื่น ๆอีก
คลิ๊กที่ป้ายได้เลยจ้า