@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวย
การศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ
ศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๔๖ ต้น ฝรั่ง ๔๖ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วม
ดด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งต่อ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล br /> ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว ๒๘๖
ต้น ฝรั่ง ๓๓๐ ต้น ลำไย ๒๖๐ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล
ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว
๑,๓๔๙ ต้น ฝรั่ง ๑,๓๔๙ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อส่งต่อให้เกษตรกร ๑๕ อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล
ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านไม้ผล มะนาว
๕๑๘ ต้น ฝรั่ง ๓๑๗ ต้น ลำไย ๑๖๕ ต้น ให้แก่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากร่วมด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
เเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรในจังหวัดตาก ตามโครงการ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม พร้อมด้วยข้า
ราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ กับว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวย
การสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ได้ร่วมกันตั้งปณิธาน พร้อมที่จะ
ดำเนินงานตามนโยบายของกรมและรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – วันที่ 3 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้านในช่วงหยุดเทศกาล ณ บริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนหลวงเส้นทางที่ 118 ขาขึ้นไปจังหวัดเชียงราย)/a>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบาย ทิศทางการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและบทบาทของศูนย์ฯในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560
นางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ประจำนิทรรศการศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินเยี่ยมชมนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่องผักสวนครัวรั้วเป็นยา ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้การต้อนรับนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับคำสั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผล และการขยายพันธุ์พืช โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกมะนาวในวงบ่อเพื่อผลิตมะนาวนอกฤดู การขยายพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผล และการขยายพันธุ์พืช โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกมะนาวในวงบ่อเพื่อผลิตมะนาวนอกฤดู การขยายพันธุ์พืช >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การผลิตผักอินทรีย์ การทำการเกษตรแบบปลอดภัย การป้องกัน >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้ โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง สถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในปัจจุบัน การปลูกดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้ และ การเลี้ยงกบสร้างรายได้ >>>อ่านต่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบปัจจัยการผลิตเกษตร ต้นพันธุ์มะนาว 30 ต้น ชะอม 50 ต้น เชียงดา 30ต้นให้แก่ ตัวแทนเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางอุทัยวรรณ ศิริพล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัยไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กิจกรรมส่งเสริมการปลูกเงาะโรงเรียนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเกษตรที่ดีและเหมาะสม >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ระหว่างวันที่ ๖-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวนบวกหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในกาลนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุดสาคร ภัทรกุลนัษฐ์ >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการขยายพันธุ์พืชและสาธิตการฝึกปฏิบัติ ในการทำผลิตภัณฑ์ล้างจาน การทำแชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน ในกิจกรรมอบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ