@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นพริก โหระพา และกระเพรา จำนวน ๙๐ ต้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ๓๐ คน
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ และคณะทำงาน ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day )และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๐ พร้อมทั้งนี้ศูนย์ฯได้แจกต้นกล้าพริก กล้าโหระพา กล้ากระเพรา จำนวน 30 ชุด(ชุดละ 3 ชนิด)ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯจำนวน 30คน
นายถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม โครงการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปี ๒๕๖๐ วันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การขยายพันธุ์ และ ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช ตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำธนาคารพันธุ์พืชและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมตามระเบียบวาระ ครั้งที่๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงมอบนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้างานภารกิจที่มอบหมายให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์ฯไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๐ พร้อมทั้งนี้ศูนย์ฯได้แจกต้นกล้ามะละกอ พันธุ์แขกดำ จำนวน ๑๕๐ ต้น ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้น ในวันต้นไม้แห่งชาติ ดังที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ ๑๕ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี ตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ต่อไปในอนาคต >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเสวนาโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งแจกกล้าพันธุ์มะละกอ พันธุ์แขกดำ จำนวน ๑๕๐ ต้น ให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯจำนวน ๕๒ คน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่>>>อ่านต่อ
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบสื่อวีดีทัศน์เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) ครั้งที่ ๒ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ >>>อ่านต่อ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย​ กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนอำเภอดอยสะเก็ด​ จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑​ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด​ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯร่วมงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ >>>อ่านต่อ
ในวันที่ 28 เมษายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่
ในวันที่ 27 เมษายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีการปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่วิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๐ ราย >>> อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์จำนวน ๒๐๐ ต้น >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2560 – วันที่ 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง บนถนนสายหลัก 118 เชียงใหม่ – เชียงราย ได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างการเดินทางกลับบ้าน >>>อ่านต่อ
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพืชและการเพาะเห็ดฟางอาชีพเสริมรายได้ในฤดูแล้ง การขยายพันธุ์พืช ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 200 คน >>> อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมกิจกรรม พืชในท้องถิ่นเรื่องกล้วย "ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร"เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่๑ ระหว่างวันที่๓-๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า พันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๔๐ คน โดยได้ศึกษาดูงานจุดเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ อาทิ จุดเรียนรู้การปลูกผักเลี้ยงปลา จุดเรียนรู้ไม้แปลกหายาก จุดเรียนรู้ตะบันน้ำ จุดเรียนรู้การปลูกผักและผักพื้นบ้าน จุดเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ไม่น่าเชื่อ! ทานสับปะรดไม่กี่ชิ้นทุกวัน ได้ประโยชน์ ไม่แก่ง่าย ผิวขาว ช่วยลดริ้วรอย
คุณค่าฝายชะลอน้ำ
ยาชงรากสามสิบ ฟื้นฟูความสาว
การกลั่นเพื่อสกัด น้ำมันหอมระเหย
พลับ
กระดังงาหรือกระดังงาไทย ( Ylang Ylang, Kenanga, Perfume)
เฟิร์นโปร่งฟ้า
ลีลาวดี
เปล่งปลั่ง สดใส ด้วย สบู่ฟักข้าว
บัวอเมซอน
ลดอาการอยากบุหรี่ด้วย หญ้าดอกขาว
   อ่านต่อ