@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิรพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตามโครงการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ. ชุมชนบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมชำนาญการ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตปี 2559 ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานเครือข่ายที่ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่ผู้ที่ถูกควบคุมความประพฤติด้านยาเสพติด ประจำปี๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง " ปลดล๊อคมายาคติยาบ้า : การเสพติด การป้องกัน การรักษา ในหลักสูตรการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล " >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี , นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง การปลูกดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ พืชสมุนไพร,ไม้ดอกไม้ประดับ ในโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรในการอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรุ่นที่ ๒๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี ,นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่ MRCF ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเชิงแผนที่ เพื่อประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร(อกม.)ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระยะที่๒ โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกล้าพันธุ์ผักเชียงดา ขจร พริก มะเขือ แก่ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒๐ ราย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นแผ่บารมีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต ๘๕ ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ(Big day) เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในวันพฤหัสบดีที่๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ.ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สิ้นสุดที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ พืชผักพื้นบ้านสมุนไพร งานคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ บริการพันธุ์พืช พริกขี้หนู มะเขือ และผักเชียงดา แก่เกษตรผู้ที่เข้ารับบริการ ณ จุดบริการของศูนย์
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กบอ. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน ผู้แทนเกษตรกร และกำนันทุกตำบล อำเภอดอยนะเก็ด ครั้งที่ 8 / 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ พืชผักพื้นบ้านสมุนไพร งานคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วันที่ 1 สิงหาคม 59 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการพันธุ์พืช พริกขี้หนู มะเขือ และผักเชียงดา แก่เกษตรผู้ที่เข้ารับบริการ ณ จุดบริการของศูนย์
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม" สภากาแฟเชียงใหม่" กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลต่างๆ เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกัน อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเทศบาล ตำบลน้ำแพร่พัฒนากลุ่มเกษตรกรชมรมกำนัลผู้ใหญ่และกลุ่ม สตรีแม่บ้านตำบลน้ำแพร่ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักพื้นบ้าน-สมุนไพร แปลงเรียนรู้ไม้ดอก-ไม้ประดับ. และแปลงเรียนรู้ไม้ผล-ไม้ยืนต้น >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร พร้อมทั้งบริการแจกกล้า พันธุ์ผักพื้นบ้าน มะเขือเปราะ และผักหวานบ้านพันธุ์จีน จำนวน ๒๕๐ ต้น ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานและจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร พร้อมทั้งบริการแจกกล้า พันธุ์ผักพื้นบ้าน มะเขือเปราะ และผักหวานบ้านพันธุ์จีน จำนวน ๒๕๐ ต้น ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูกพืชผัก-สมุนไพร และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พร้อมทั้งให้บริการแจกกล้าพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักคาวตองและผ้กขจร จำนวน 250 ต้น ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์ฯ >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 800 ราย
         
หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 5 - 8 จำนวน 4 รุ่นเป้าหมาย 400 คน กำลังรับสมัครเข้ารับการอบรม 


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ