@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

15 - 18
22 - 25
12 - 15
15 - 18
25 - 28
35 - 38
20 - 22
10 - 12
4 - 5
4 - 5
3.0-3.50
2.5-2.75 4 - 5

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าอวยพรและรดน้ำดำหัว นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศการวันสงกรานต์ ในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกอาชีพจัดสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น/การผลิต การขยายพันธุ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยมีเกษตรกรจาก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพจำนวน 75 รายในวันที่ 22 - 23 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไปจาก ตำบลห้วยหม้อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพจำนวน 85 รายในวันที่ 20 – 21 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2557 ซึ่งได้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารกรมฯ / ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุโมทนาบุญ ปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์และสืบจาต๋า ต้อนฮับป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การให้บริการประชาชนในโครงการ “อำเภอ(ยิ้ม)เคลื่อนที่” ณ เทศบาลตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการด้านการเกษตร พร้อมทั้งรับกล้าพันธุ์ไม้ไปปลูกจำนวน 52 คน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเคลื่อนที่หลักสูตร การฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 – 10 เมษายน 2557 ซึ่งมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจในการฝึกอาชีพจำนวน 80 ราย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและจัดนิทรรศการ พร้อมแจกกล้าพันธุ์ไม้พริก เชียงดา พลูคาว ในงาน Road Show แสดงความสำเร็จของสมาชิก โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ แสดงผลการดำเนินงานศูนย์บ้านธรรมปรณ์ กาดมั่วภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 เมษายน 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (MRCF) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมด้วยนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันรณรงค์ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 800 ราย
         
หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 5 - 8 จำนวน 4 รุ่นเป้าหมาย 400 คน กำลังรับสมัครเข้ารับการอบรม 


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ