@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร โครงการ ปรับปรุงการเข้าถึงบริการและเพิ่มโอกาสการได้งานทำแก่คนงานแม่บ้านข้ามชาติชาวไตในภาคเหนือ(RISE)ของมูลนิธิรักษ์เด็ก โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงานเรื่อง >>>อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ ร่วมชี้แจงการเตรียมการของหน่วย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพศอน.ร.ร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๓ >>>อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสำรวจเส้นทางลำน้ำเหมืองภายในศูนย์ฯ เพื่อเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำโดยมี นายกฤษฎา จันทวรรณ และนายไพยนต์ ไชยวงค์ เจ้าหน้าที่งานชลประทาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำรวจเส้นทางลำน้ำเพื่อจัดทำฝายชะลอน้ำต่อไป
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ จัดทำแปลงปลูกผักเชียงดา เพื่อพัฒนาเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้ และเพื่อใช้เป็นฐานเรียนรู้ การผลิตผักเชียงดาเชิงการค้า และการแปรรูปชาผักเชียงดาและบรรจุภัณฑ์ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมการจัดงาน "ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด"ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ให้รู้จักแพร่หลายและเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเขียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามและให้ข้อมูลกับ นางสาวมณฑกาฬ ลีมา นางสาวมารศรี วงศ์อนันทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน >>>อ่านต่อ
เวลา 13.00 ถึง16.00 น.นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้ากรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนการดำเนินงาน สร้างแปลงแม่พันธุ์และแปลงศึกษาทดสอบไม้ดอกไม้ประดับและแปลงสมุนไพร ภายในศูนย์ฯและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85ไร่) ต. บ้านสหกรณ์ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจัดสวนไม้ดอกและไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่๔๑ ประจำปี๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 8.00ถึง12.00 น.นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี และนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมศึกษาดูงานการทำแปลงทดสอบแม่พันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรและติดตามงานกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตดอกเบญจมาศ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อ.ธนวัฒน์ รอดขาว >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำแนะนำนโยบายและแนวทางการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯ เรื่องเทคนิคการทำกล้วยไข่ส่งตลาด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงไข่น้ำ(ผำ)แบบสะอาดในบ่อซีเมนต์และการแปรรูป ความรู้เรื่องปุ๋ยและธาตุอาหารพืช ณ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 40 ราย >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเพิ่มผลผลิตพืชผักสวนครัวในครัวเรือนและบรรยายเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 28 มกราคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางอำพร แสงบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการระดับ 4 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “เบิกจ่ายอย่างมั่นใจไปกับบัญชีกลาง” จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับบุคลากรของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของการใช้จ่ายเงินภาครัฐ และแนวการปฏิบัติงาน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามสถานการณ์ไม้ผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการด้านการผลิตไม้ผลกับ นางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 มกราคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ เรื่องการเกษตรธรรมชาติ เกษตรกรรมล้านนา กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และเห็ดตามมาตรฐานอินทรึย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักสูตร การผลิตพืชผักอินทรีย์ (Traning Programme on Organic Vegetable Production) >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย จังหวัดอยุธยา ตามโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๐๑ คน โดยได้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรผักพื้นบ้าน การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลสารภี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรปลอดสารพิษหลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน(สาธิตการทำน้ำหมักสมุนไพร) >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นวส.และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลสารภี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรปลอดสารพิษหลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและศึกษาดูงาน เรื่อง การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ,การปลูกกล้วยไข่สร้างรายได้ ,>>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการและพนักงาน ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต ๘๕ ไร่) โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามกิจกรรมการดำเนินงาน หาแนวทางพัฒนาและวางแผนดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ