@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมทั้งแจกต้นกล้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ จำนวน 200.ต้น ให้เกษตรนำไปปลูกไม้ผลในครัวเรือน แบบพอเพียง ซึ่งมีเกษตรกรผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและขอรับกล้าพันธุ์มะละกอ จำนวน ๕๑ ราย ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามผลการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด และส่งมอบปัจจัยการผลิต ไข่จิ้งหรีดจำนวน ๒๐ ขัน ให้แก่เกษตรกรตำบลแม่ปูคา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามผลการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ บ้านหนองงู ม.๖ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๖-๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การปลูกไม้ประดับ (หวายกวนอิม) ในวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันทราย หมู่ที่6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทำแนวกันไฟรอบๆบริเวณศูนย์ เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนไหม้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ฯ และเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำรวจป่าภายในศูนย์ฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ ซิตี้ โฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านว่าที่ร.ต. ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการประจำศูนย์ฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ และหาแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
มื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ กบอ. ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สภาวัฒนธรรมอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร กำนันทุกตำบล ณ ห้องประชุมชั้น ๒ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นวส.ประจำศูนย์ฯ ติดตามผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ แปลงเกษตรกร ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ"การผลิตและบริหารจัดการไม้ดอกไม้ประดับแบบแปลงใหญ่"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ.โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖ จังหวัดเชียงใหม่>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางสาวประพิศพรรณ อนุพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กลุ่มส่งเสริมไม้ผล ติดตามสถานการณ์ไม้ผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการผลิตไม้ผล ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์แกลดิโอลัส จำนวน 1 งาน ซึ่งเป็นพืชหัว เมื่อปลูกแล้วจะเจริญเติบโต ออกดอกสีสันสวยงาม และพอหมดดอกก็จะแห้งเหี่ยวและเกิดหัวใหม่ขึ้นแทนหัวเก่า สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้ต่อไป
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต85ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการไถพรวนดินหว่านเมล็ดปอเทืองจำนวนพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินเนื่องจากปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีไนโตรเจนสูง เมื่อต้นปอเทืองเจริญเติบโตออกดอกออกผลก็สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยในการบำรุงดินได้อีกทาง
วันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการผลิตสื่อในการประชาสัมพันธ์และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างได้ผลเกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดนิทรรศการ"การปลูกผักเลี้ยงปลา"โดยการปลูกผักแบบไม่ใช้ดินพร้อมกับเลี้ยงปลาควบคู่ไปด้วยได้ประโยชน์สองอย่าง ในงานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การผลิตและการบริหารจัดการไม้ดอกไม้ประดับแบบแปลงใหญ่"เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารการจัดการและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานแบบแปลงใหญ่และมีเครือข่ายในการดำเนินงานไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ .โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมือง >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 น.
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ สันใจ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ