@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว และ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่๒/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินและการแปรรูปผลผลิต ตามโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 34 คน ในวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า>>>
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายสมชาย กันทะวงศ์ นวส.ชำนาญการ นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้บรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตรในหัวข้อเรื่อง การปลูกพืชผักสมุนไพรสร้างรายได้>>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักสูตร "การเพิ่มพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและการปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่ง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" >>>
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ไม้ผลไม้ยืนต้น >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน"พม.สืบสานพระราชปณิปธาน ตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ ๑๐ " ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐โดยมีนายธีรพงษ์ ศรีสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาชิกเครือข่ายวิทยุเพื่อการเกษตร จำนวน ๓๐ คน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆภายในศูนย์ฯ วันที่ ๙ สิหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครั้งที่๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่สาน้อย หลักสูตร เรื่องการทำน้ำสลัด ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์อาชีพให้กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว ระหว่างวันที่๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่สา >>>
วันที่ 3 สิงหาคม2560 เวลา08.00 -12.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ จังหวัดเคลื่อนที่ในโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชนและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาคม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอและหน่วยงานบูรณาการประจำเดือน ครั้งที่7/2560 ในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อในการรายงาน ในเรื่องการร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการเกษตร ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ งานบูรณงานร่วมโครงการ 9101 >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา>>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรโครงการ๙๑๐๑ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐ และนอกจากนี้ยังได้บริการ>>>
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารแปลงสาธิต ๘๕ ไร่ พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อ อำเภอแม่ออน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต ๘๕ ไร่ ตำบลหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนข้าราชการ คณะดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ณ แปลงสาธิตด้านการเกษตร ๘๕ ไร่ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐ นำไปปลูกเพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แก่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารแปลงสาธิต 85 ไร่ พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ของโครงการ 9101 โดยเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อตกลงในการขอใช้พื้นที่ในส่วนของแปลงสาธิต 85ไร่ ในขอบเขตการรับผิดชอบของพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พื้นที่ 10 ไร่ ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การเกษตร >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่๑๐ นำไปปลูกเพื่อเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

เรื่องน่ารู้ ของตะขบ
มอนสเตอล่า
พวงชมพู
บุกคางคก
ใบพลู ใบพลู
แหนแดง
มหัศจรรย์ จิงจูฉ่าย ต้านมะเร็ง
นวัตกรรมทางพันธุกรรมพืช “หม้อข้าว หม้อแกงลิง”
ผักลืมชู้
ผักลืมผัว
เขยตาย
ชายไทยได้เฮ สมุนไพร “เสาเรือนคลอน” ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
   อ่านต่อ