@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            วันที่ 1 กันยายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นวส.ประจำศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดและจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ด้วยระบบการส่งเสริมการเกษตร ศพก.สู่แปลงใหญ่ และประชุมเครือข่าย ศพก.ระดับประเทศครั้งที่ 9 โดยทางศูนย์ร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตร เรื่อง สมุนไพรกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเวียง หมู่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการ พม.สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพบพลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ากาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่๑๐ เพื่อปลูกเทิดพระเกียรติ ในวันที่๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมมณฑลทหารบก ที่๓๓ ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการทบทวนความเหมาะสมของการจัดโครงสร้างหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค และราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง กรม พร้อมรูปแบบการทำงานและกลไกการบริหารงานในพื้นที่ในปัจจุบัน รวมทั้งการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน>>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ วันที่๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๖
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เรื่องการบูรณาการการขอใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7 (ชั้น 5 ) กรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ ติดตามการขยายผลโครงการส่งเสริมการปลูกผักเชียงดาสู่กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านขยายผล ณ บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ และบ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นผักเชียงดาจำนวน ๕๐ ต้นให้แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้านบ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชียงใหม่และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอถวายรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเพื่อต่อยอดหลักสูตร"ค่ายโครงการเยาวชนรักษ์พงษ์ไพรเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา >>>อ่านต่อ
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายมรกต จักร์แก้ว นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ) "โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ถวายเทียนเข้าพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต ให้มีปัญญาสว่างไสว มีชีวิตรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่าง ณ วัดศาลาปางสัก วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง และวัดศรีมุมเมือง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี,นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม"สภากาแฟเชียงใหม่"ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าหน่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกัน >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมชั้น๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ฯ นำคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การผลิตพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดต้นการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จำนวน ๕๐ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสารภี โดยได้เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการผลิตลำไยใหได้คุณภาพดี >>>อ่านต่อ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การผลิตพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดต้นการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จำนวน 50 คนโดยได้เข้าศึกษา ดูงาน ในแปลงเรียนรู้ต่างๆของศูนย์ อาทิ การเลี้ยงผำ การปลูกผักเชียงดา >>>อ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่6/2560 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว นายนเรศ แก้วปินตา และนายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร การผลิตพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดต้นการผลิตและเพิ่มราย ได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย โดยได้บรรยายให้ความรู้ด้านการเกษตรพร้อมสาธิต เรื่อง การทำน้ำหมักสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาววิภาพร อาภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางรัชนีย์ สุทธก๋า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดโดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตพืชผักปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลดต้นการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย และในโอกาสนี้ได้มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การขยายพันธุ์พืช พร้อมทั้งสาธิตเทคนิคและขั้นตอนในการทาบกิ่ง ตอนกิ่ง เสียบยอด และปักชำกิ่ง ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยี ( Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๐ ตามนโยบาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน ๑๑ คน โดยได้เข้าศึกษาดูงานแปลงสาธิต แปลงเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ ของศูนย์>>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

เรื่องน่ารู้ ของตะขบ
มอนสเตอล่า
พวงชมพู
บุกคางคก
ใบพลู ใบพลู
แหนแดง
มหัศจรรย์ จิงจูฉ่าย ต้านมะเร็ง
นวัตกรรมทางพันธุกรรมพืช “หม้อข้าว หม้อแกงลิง”
ผักลืมชู้
ผักลืมผัว
เขยตาย
ชายไทยได้เฮ สมุนไพร “เสาเรือนคลอน” ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
   อ่านต่อ