@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

15 - 18
22 - 25
12 - 15
15 - 18
25 - 28
35 - 38
20 - 22
10 - 12
4 - 5
4 - 5
3.0-3.50
2.5-2.75 4 - 5

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร และแจกกล้าพันธุ์ผักแก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานหมู่บ้านหนองแสะ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และการบริหารจัดการข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้จัดฝึกอบรมแก่เกษตรกร ตามโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2557 หลักสูตร การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเกษตรกรจาก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 75 ราย เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ (แปลงสาธิต 85 ไร่) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน พื้นที่แปลงสาธิตการเกษตร แปลง 85 ไร่ ครั้งที่ 2 / 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ว่าด้วยเรื่องการวางแผนงานภายใน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร (แปลงสาธิต 85 ไร่) ของแต่ละหน่วยงานในคณะทำงาน เพื่อการบูรณาการทำงานร่วมกัน
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้จัดฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตรการฝึกอาชีพไร่นาสวนผสม ซึ่งมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไป จากอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน และอำเภอสารภีให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 112 ราย เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) พร้อมทั้งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการอบรมการผลิตและการตลาดกล้วยไม้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไม้) ปี 2557 โดยมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 51 รายเข้าอบรมในวันที่ 10-11 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ยังได้รับเชิญวิทยากร คุณชาลี ศรีคงศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการตลาดกล้วยไม้มาบรรยายให้ความรู้อีกด้วย
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) มอบหมายให้ น.ส.ณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับและแนะนำให้ความรู้เรื่อง ผักไฮโดรโปนิกส์ แก่คุณยงยุทธ ดาวตาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปปฏิบัติและขยายผลที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หลักสูตร การผลิตตามเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 4-5 มี.ค. 2557 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) โดยมี ผอ.สุภาวรรณ กิตติพัฒนวิิทย์ เป็นประธานในพิธีการเปิด-ปิดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 26 ราย  >>>อ่านต่อ
นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิสาหกิจชุมชนเขตที่ 6 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  คลิ๊กดูรายละเอียด


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 800 ราย
         
หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 รับจำนวน 100 ราย 

          อบรมที่  หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

          รับอบรม รุ่นที่ 5 - 8 จำนวน 4 รุ่นเป้าหมาย 400 คน กำลังรับสมัครเข้ารับการอบรม 


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053 292233 - 5 โทรสาร 053 292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ