@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
งานไม้ผล-ไม้ยืนต้น
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)

 


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ของศูนย์ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน ๒๐,๐๐๐ ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำประจำศูนย์ฯ และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุยเดช โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ >>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฎิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง การปลูกผักเลี้ยงปลา Aquaponics แบบพอเพียง ให้กับประชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ อ.ดอยเต่า โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร ด้านการขยายพันธุ์พืช อาทิ การทาบกิ่ง การเสียบยอด การตอนกิ่ง ฯลฯ ทั้งนี้มีเกษตรกร>>>อ่านต่อ
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและผลการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน >>>อ่านต่อ
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้นายมรกต จักร์แก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายแม่น้ำแม่ กวง-แม่ลาว "สานใจเครือข่าย สืบพลังรักษ์ลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ.บริเวณดอยนางแก้ว ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่และการปลูกไม้ผล ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการติดต่อเจรจาการค้า ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมะม่วงให้ทีคุณภาพดี ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ.บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมรกต จักร์แก้ว ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ อ.จอมทอง โดยได้จัดนิทรรศการ ให้ความรู้ทางด้านการเกษตร อาทิ การเลี้ยงผำ การปลูกผักเชียงดา การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงจิ้งหรีด ฯลฯ >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายเทวา อินทราวุธ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการติดต่อเจรจาการค้า ขยายฐานตลาดส่งออกมะม่วง ตลอดจนส่งเสริมการผลิตมะม่วงให้ทีคุณภาพดี ระหว่าง
วันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ.บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตาและ นายมรกต จักรแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดความรู้ ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในงานดังกล่าวมีเกษตรกรและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการของศูนย์ ฯในเรื่อง ผำ และ แหนแดง ทั้งนี้ศูนย์ฯได้มอบกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว กล้าพริกชี้ฟ้า >>>
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นมะเขือเจ้าพระยา พริกหนุ่ม และกระเพา จำนวน ๙๐ ต้นให้แก่ผู้ร่วมงาน ๓๐ คน >>>
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรม และแปลงเรียนรู้ภายในศูนย์ฯพร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่างๆของศูนย์ฯตามทิศทางนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ.ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ดังปรากฏภาพเป็นข่าว
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ และ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการภายในงาน"วันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่๘ " ในวันที่๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับของพื้นที่บริเวณภายในศูนย์ฯ เพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขามีน้ำป่าไหลหลาก อีกทั้งการปลูกแฝกครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความดีเทิดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในวันพุธ ที่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนเรศ แก้วปินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 /2560 ในวันที่30 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ,นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ อำเภอหางดง โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมรกต จักร์แก้ว ,นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต >>>อ่านต่อ
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

ไม่น่าเชื่อ! ทานสับปะรดไม่กี่ชิ้นทุกวัน ได้ประโยชน์ ไม่แก่ง่าย ผิวขาว ช่วยลดริ้วรอย
คุณค่าฝายชะลอน้ำ
ยาชงรากสามสิบ ฟื้นฟูความสาว
การกลั่นเพื่อสกัด น้ำมันหอมระเหย
พลับ
กระดังงาหรือกระดังงาไทย ( Ylang Ylang, Kenanga, Perfume)
เฟิร์นโปร่งฟ้า
ลีลาวดี
เปล่งปลั่ง สดใส ด้วย สบู่ฟักข้าว
บัวอเมซอน
ลดอาการอยากบุหรี่ด้วย หญ้าดอกขาว
   อ่านต่อ