@@@ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่@@@
คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ
ประวัติความเป็นมาศูนย์
โครงการฝึกอาชีพเกษตรปี2557
ภาพกิจกรรมการปฎิบัติงานศูนย์
แผนปฏิบัติงาน ปี57
รายงานประจำปี 56
แผนผังเว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ระบบอินทราเน็ต (ssnet)
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ
กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง
สำนักงานเขตเศรษฐกิจการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรเขตที่ 6
พืชสวนเชียงราย
พืชสวนน่าน
พืชสวนเลย
พืชสวนยโสธร
พืชสวนนครราชสีมา
พืชสวนกระบี่
พืชสวนสุราษฎร์ธานี
พืชสวนระยอง
พืชสวนสมุทรสาคร
พืชสวนยะลา
พืชสวนฉะเชิงเทรา
พืชสวนหนองคาย
ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่
พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงลำพูน
ศูนย์ผึ้งเชียงใหม่
ศูนย์สารสนเทศ
กองแผนงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
งานไม้ดอกไม้ประดับ
งานไม้ผล
งานพืชสมุนไพรและเครืองเทศ
งานพืชผักและผักพื้นบ้าน
ไม้ยืนต้นเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์
      สันกำแพง(แปลงสาธิต 85 ไร่)


บทความ สื่อสารถึงความจำเป็นของ คสช.ที่ต้องเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง

ขานรับแนวทางคสช. เลิกจำนำ-รับประกัน

เชิญร่วมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557

ลิ้นจี่แม่ใจ ลิ้นจี่คุณภาพแห่งจังหวัดพะเยา

เกษตรเร่งระบายลิ้นจี่ราคาตก

ฤดูกาล”ลำไย”

สามหมอกรุกส่งเสริม ปลูกองุ่น-อะโวคาโด


รายการ ราคา
คะน้า (กก.)
ผักบุ้งจีน (กก.)
กวางตุ้ง (กก.)
กะหล่ำปลี (กก.)
มะเขือเทศผลใหญ่ (กก.)
ถั่วฝักยาว (กก.)
แตงกวา (กก.)
ฟักเขียว (กก.)
ผักชี (ขีด)
ต้นหอม (ขีด)
มะนาว (เบอร์ 1-2) (ผลละ)
มะนาว (เบอร์ 3-4) (ผลละ)
พริกขี้หนู (จินดา) (ขีด)

35 - 38
15 - 18
18 - 20
15 - 18
15 - 18
40 - 42
20 - 22
18 - 20
14 - 15
6 - 7
2.5-3.0
1.5-2.0 5 - 6

            นายสมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารดน้ำดำหัวขอพรท่านอธิบดีสมชาย ชาญณรงค์กุล และผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ๗ ชั้น ๕
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางอุทัยวรรณ ศิริพล นวส.ชำนาญการ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นวส.ชำนาญการ และ นายวิวัฒน์ สันใจ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางการเกษตรให้กับคณะครูและลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนลวงเหนือ และโรงเรียนสันทราย จำนวน 80 คน ที่มาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ภายในศูนย์ฯ ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 นี้
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้เป็นวิทยากรเรื่องการผลิตแปรรูปสมุนไพร (ชาสมุนไพร) ให้กับเกษตรกรในหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แปลงสาธิตเกษตร 5 ไร่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ จำนวน 25 ราย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การจัดการขยะทางการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โครงการย่อยพัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตรฐาน GAP ในศูนย์ฯเรียนรู้ ปี 2559 และโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปี 2559 จำนวน 50 ราย ให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติตามกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ณ เทศบาลตำบลสันปูเลย >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาสินค้าด้านไม้ผล (ลำไย) โดยส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้การพัฒนากระบวนการส่งเสริมในรูปแบบแปลงใหญ่ประสบผล >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายขวัญชัย ไชยวันดี นวส.ปฏิบัติการและนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรและบริการแจกกล้าพันธุ์ผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโครงการเทศบาลสัญจร อำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยหม้อ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้านดินและปุ๋ยแก่เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้สามารถแนะนำแก้ไขปัญหาด้านดินปุ๋ยแก่เกษตรกร และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกรสมาชิก ศดปช. ให้มีการขับเคลื่อนการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน >>> อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณิญา ปันดอนไฟ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิวัฒน์ สันใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อบรรยายและสาธิต ให้กับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรม อบรมครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" จำนวน 3 รุ่น ในหัวข้อ การปลูกและดูแลรักษาพืชสมุนไพร และ การขยายพันธุ์พืชไม้ผล >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน และแปลงเรียนรู้สาธิตด้านการเกษตร วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้อบรมถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรของศูนย์ฯและหน่วยงานภาคีในโครงการพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรให้ ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 90 ราย โดยทางศูนย์ได้แจกปัจจัยการผลิต คือ ต้นมะนาว ผักเชียงดา ผักคาวตอง อัญชัน และหน่อกล้วยไข่ แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 33 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งมีท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยคณะของศูนย์ฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน และความรู้ในจุดต่างๆภายในงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายขวัญชัย ไชยวันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 ณ สนามกลางโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์พละสันป่าตอง) ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครู ลูกเสือ และเนตรนารี จากโรงเรียนบ้านป่าเสร้า อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ จำนวน 150 ราย พร้อมมอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ฯ ให้ความรู้ทางการเกษตรแก่คณะครู ลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนบ้านป่าเสร้า โดยแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมด 5 จุด คือ ฐาน1 พืชผักและผักพื้นบ้าน ฐาน 2 การขยายพันธุ์ไม้ผลไม้ ฐาน 3 สมุนไพรและเครื่องเทศ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันข้าวหอมมะลิและของดีอำเภอพร้าว ในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการทุกท่าน ร่วมวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และจัดนิทรรศการการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการทุกท่านร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) จังหวัดเชียงใหม่ >>>อ่านต่อ
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน การแสดงกุหลาบของกลุ่มเชียงใหม่ 2558 ในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนัก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายสมชาย กันธะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ ค่าย ป.พัน 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และคณะ ในการติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร แปลงสาธิต 85 ไร่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อ.สันกำแพง ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
นางสุภาวรรณ กิตติพัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ออกให้บริการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเกษตร พร้อมทั้งแจกกล้าผักพื้นบ้าน ผักฮ้วนหมู พริกขี้หนู และมะเขือพันธุ์เจ้าพระยา แก่ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 50 ราย ตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา

 ปีงบประมาณ 2560

       1. เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่น/นาที

      2. ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 

                     สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/


       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด เชียงใหม่ จะดำเนินการ ฝึกอบรมเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลักสูตร

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรจำนวน 600 คน
         
   หลักสูตร การเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        

          รับอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร มหัศจรรย์ผักเป็นยา (การปลูกผักเชียงดาเชิงการค้า การแปรรูปชา และการบรรจุภัณฑ์)
  

          รับอบรม รุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

  
หลักสูตร การผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากพืชสมุนไพร

          รับอบรม รุ่นที่ 3 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การสร้างสวนไม้ผลและการขยายพันธุ์พืช

          รับอบรม รุ่นที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

          รับอบรม รุ่นที่ 6 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 100 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า และการจัดดอกไม้

          รับอบรม รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มกราคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว

   หลักสูตร การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้

          รับอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 14 มีนาคม 2560 จำนวน 50 คน  เต็มจำนวนแล้ว


ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และกำหนดการฝึกอบรมได้ที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่http//:www.aopdh07.doae.go.th โทร 053-292233

วิธีการสมัครและเงื่อนไข
1. สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร เชียงใหม่ โดย วิธีการสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทาง email ศูนย์ aopdh07@doae.go.th หรือโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่โทร 053-292233
2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
3. เข้ารับการฝึกอาชีพตามกำหนด
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักสูตรคุณสมบัติและการ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร หากได้รับการพิจารณาแล้วจะแจ้งให้ทราบ
5. สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
 หรือ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น

 
                      ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 167 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร 053-292233  โทรสาร 053-292233 (สงวนลิขสิทธ์) e-mail : aopdh07@doae.go.th
ผู้ดูแลระบบ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 


free counters 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมถวิล ขัดสาร
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

พุดสามสี
ผักบุ้งต้น
ไพล
ถั่วพู ผักพื้นบ้านปลูกง่ายสร้างรายได้งาม
เป็นยาและกำจัดแมลง ว่านน้า
   อ่านต่อ